กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8
21
คำถามที่พบบ่อย (FAQ) / การจ่ายค่าจ้างที่ถูกต้อง จ่ายอย่างไร
« กระทู้ล่าสุด โดย ราชาวานร เมื่อ พฤษภาคม 01, 2018, 11:18:00 AM »
ถาม : การจ่ายค่าจ้างที่ถูกต้อง จะต้องจ่ายอย่างไร ?
ตอบ : ในการจ่ายค่าจ้าง
  • ต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฏหมาย
  • และได้ทำการตกลงกันหรือตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง
  • จ่ายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจ่ายตรงกันทุกเดือน
22
ถาม : เรือไม่ออกทำการประมง ยังจำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างลูกเรือหรือไม่ ?
ตอบ : หากเป็นสาเหตุมาจากที่นายจ้างไม่ออกเรือเอง เช่น เรือต้องเข้ารับการซ่อมทำ สภาพคลื่นลมแรง ฯลฯ ไม่ได้มีสาเหตุมาจากที่ลูกเรือไม่ยอมออกเรือ เช่นนี้ นายจ้างยังต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างต่อไป
23
ถาม : นายจ้างให้ลูกจ้างออกเรือไปทำการประมง แต่ลูกจ้างไม่ยอมออกเรือไปทำการประมง ต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ ?
ตอบ : นายจ้างสามารถหักค่าจ้าง/ไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้นได้ โดยทำหลักฐานไว้และให้ลูกจ้างลงซื่อกำกับในวันที่ไม่ออกทำการประมง ส่วนการหักให้หักออกจากเงินเดือนที่จะจ่ายในเดือนถัดไป
24
ถาม : ในเอกสารการจ่ายค่าจ้าง ต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง ?
ตอบ : อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้
 • ชื่อ สกุล ของลูกจ้าง
 • อัตราค่าจ้างที่จ่าย
 • รายละเอียดค่าจ้าง หรือ การเบิกเงินล่วงหน้า
25
ถาม : ความผิดด้านแรงงานที่มีโทษสูง ต้องถูกดำเนินคดี ไม่สามารถใช้มาตราการออกคำสั่งได้ มีอะไรบ้าง ?
ตอบ :
 • การใช้แรงงานเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ในประมงทะเล
 • การค้ามนุษย์ (การใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ ฯลฯ) เช่น บังคับใช้แรงงานในประมงทะเลโดยไม่ยินยอม ทำงานใช้หนี้ในงานประมงทะเล เป็นต้น
26
ถาม : เอกสารที่ต้องนำไปกับเรือ เพื่อให้ จนท.ตรวจสอบในทะเลมีอะไรบ้าง ?
ตอบ :

เอกสารในส่วนของหน่วยงานประมง
 • ใบแจ้งออก PO
 • ใบประมงพานิชย์หรือบัตรแทน
 • สมุดบันทึกทำการประมงหรือ Fishing Logbook

เอกสารในส่วนของหน่วยงานเจ้าท่า
 • ใบอนุญาตใช้เรือ หรือ ตัวสำเนาแต่ต้องได้รับการรับรองจากนายทะเบียนเรือ
 • ใบทะเบียนเรือไทย หรือ ตัวสำเนาแต่ต้องได้รับการรับรองจากนายทะเบียนเรือ
 • ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสำหรับเรือประมง หรือ ตัวสำเนาแต่ต้องได้รับการรับรองจากนายทะเบียนเรือ
 • ประกาศนียบัตร ผู้ทำหน้าที่นายเรือ ช่างเครื่อง ผู้ช่วยช่างเครื่อง(ฉบับจริง)
 • บัตรประชาชนผู้ควบคุมเรือ/ช่างเครื่อง
 • ใบอนุญาตให้ทำงานในเรือประมง (285)
 • หนังสือคนประจำเรือสำหรับเรือประมง หรือ seaman book(ฉบับจริง)
 • อุปกรณ์ความปลอดภัย ถังดับเพลิง พวงชูชีพ เสื้อชีพ

เอกสารในส่วนของหน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ทะเบียนลูกจ้าง
 • สัญญาจ้างฉบับจริง หรือ ฉบับสำเนาแต่ต้องมีเซ็นต์ชื่อนายจ้างและลูกจ้างกำกับ
 • เอกสารการจ่ายค่าจ้าง
 • หลักฐานการจัดเวลาพัก
 • แบบรายงานตัวลูกจ้าง(กรณีทำงานครบ 1 ปี)

เอกสารในส่วนของหน่วยงานจัดหางาน
 • ใบอนุญาตทำงาน(ฉบับจริง)
27
ถาม : ถ้าไม่ได้ทำการประมง จำเป็นจะต้องเขียนสมุดบันทึกทำการประมง (Fishing Logbook) หรือไม่ ?
ตอบ : ต้องเขียน
 • เรือที่แจ้งออกทำการประมงต้องเขียน logbook ทุกครั้ง โดยให้เขียนทุกวัน
 • ถ้าไม่ได้ทำการประมงให้เขียนอธิบายว่า เช่น เดินเรือ หรือ จอดเรือ
 • หากจอดพักผ่อน หลบคลื่นลม ซ่อมแซมเรือ ให้ลงรายละเอียดของพิกัดในพื้นที่นั้นๆด้วย พร้อมระบุว่าจอดเพื่ออะไร
 • หากเรือเข้าอยู่เขตพื้นที่ห้ามทำการประมง นอกจากลงรายละเอียดข้างต้นแล้ว ให้แจ้งศูนย์ PIPO หรือ ศูนย์ VMS กรมประมงด้วยทุกครั้ง

อ้างอิง : ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึกทำการประมง ระยะเวลาและวิธีส่งรายงาน สมุดบันทึกทำการประมงของเรือประมงพานิชย์ พ.ศ.2561 ประกาศเมื่อ 29 มี.ค.2561
28
ถาม: ในระหว่างที่เรือออกทำการประมงจะสามารถรับคนขึ้นมาบนเรือได้ไหม ?
ตอบ : จะสามารถรับขึ้นมาได้ในกรณีอันมีเหตุเพื่อความปลอดภัย เช่น นำส่งคนเจ็บป่วย ช่วยคนตกน้ำ เมื่อรับมาแล้วต้องรีบแจ้ง ศูนย์ PIPO เพื่อให้รับทราบทันที(ไม่เกิน 24 ชม.) ทั้งนี้ไม่สามารถรับลูกเรือลำอื่นเพื่อมาทำงานบนเรือประมงได้

อ้างอิง : พรก.ประมง 2558 มาตรา 83/1 และแก้ไขเพิ่มเติม
29
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา ซึ่งออกไปขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/60.PDF

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง ของเรือประมงนอกน่านน้ําไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/26.PDF
30
ถาม : รายการอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในเรือ ต้องตรวจอะไรบ้าง ?
ตอบ : รายการอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในเรือ ต้องตรวจเน้น 3 รายการดังนี้

ขนาดเรือ
เสื้อชูชีพ
พวงชูชีพ
ถังดับเพลิง
ต่ำกว่า 10 ตันกรอสไม่ต่ำกว่าจำนวนคนในเรือไม่กำหนดไม่กำหนด
10 ตันกรอสขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 30 ตันกรอสไม่ต่ำกว่าจำนวนคนในเรือไม่กำหนดขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ 1 ถัง
30 ตันกรอสขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 60 ตันกรอสไม่ต่ำกว่าจำนวนคนในเรือ
2 พวง
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ 2 ถัง
60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 150 ตันกรอสไม่ต่ำกว่าจำนวนคนในเรือ
4 พวง
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ 3 ถัง
150 ตันกรอสขึ้นไปไม่ต่ำกว่าจำนวนคนในเรือ
8 พวง
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ 4 ถัง

 • เสื้อชูชีพคนประจำเรือ มีครบทุกคน สภาพพร้อมใช้งาน เมื่อจัดซื้อใหม่ ให้เลือกแบบที่ผ่านมาตรฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด
 • ห่วงชูชีพ ให้จัดวางไว้ในที่ที่สามารถนำออกมาใช้ได้สะดวกเมื่อเกิดเหตุ
 • ถังดับเพลิง ต้องได้รับการตรวจปริมาณแกสตามระยะเวลา (ประมาณ 6 เดือนตามคู่มือ)

* หากไม่เรียบร้อย อาจได้รับการพิจารณาไม่ให้ออกเรือทำการประมง
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8