⇧ เกร็ดความรู้ทั่วไป
คำเต็มและอักษรย่อเรือ ทร. ไทยและอังกฤษ

กองทัพเรือได้ออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งประเภทของเรือหลวง พ.ศ. 2555 และได้ยกเลิกระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการแบ่งประเภทของเรือหลวง พ.ศ. 2541 โดยได้ให้ความหมายและคำย่อของเรือใน ทร. ไว้ดังนี้

อ้างอิง
  • www.navedu.navy.mi.th
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide