⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2555
(นักเรียนนายเรือรุ่น 110, เตรียมทหารรุ่น 53)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กรกชนาจักร์กล.
2นนร.กฤษฎาสวัสดิ์มงคล
3นนร.กัญจน์กวินท์พิบูลภานุวัธน์ตร.
4นนร.กันตพงศ์บุรีรักษ์
5นนร.กาจพลใจชูกล.
6นนร.กิตติศักดิ์มีสุข
7นนร.เกรียงศักดิ์อุไร
8นนร.แก้วขวัญอิ่มวิทยา
9นนร.ขอบเขตศาลาน้อย
10นนร.จรณินท์คงเพ็ชร์
11นนร.จรัสพลเพ็งกับหนู
12นนร.จิรทีปต์ฤกษ์สง่า
13นนร.จิรายุสบัวขม
14นนร.ชนะภัยพันธ์น้อย
15นนร.ญาณพัฒน์รอบจังหวัด
16นนร.ญาณภัทรกรดดำตร.
17นนร.ฐานันดร์มนูจันทรัถตร.
18นนร.ฐิติวัฒน์เอี้ยวสุวรรณ
19นนร.ณัฐกรตั้งพานิช
20นนร.ณัฐภัทรขาวสะอาด
21นนร.ณัฐภัทรลิ่วคุณูปการ
22นนร.ณัฐวุฒิเทพนิมิตรกล.
23นนร.ตถาพรบวรสุวรรณ
24นนร.ตักเพชรตัณฑิกุลกล.
25นนร.ตุลาจูขวากล.
26นนร.ธงไทเจริญพาศ
27นนร.ธนจิตอยู่สุขี
28นนร.ธนสารมะเดื่อกล.
29นนร.ธนัทรัตนมาลัย
30นนร.ธนาเกษแก้ว
31นนร.นครินทร์จันทรา
32นนร.นันทภพแก้วมณี
33นนร.บริรักษ์เพิ่มผล
34นนร.บุรฉัตรเลี่ยมชาติตร.
35นนร.ประชานาถอิสสอาด
36นนร.ประชุมจันทร์มั่น
37นนร.ปริญญานิยมพงษ์
38นนร.ปัญจพลกาทอง
39นนร.พงษ์โชติเชื่อมชิต
40นนร.พชระเทศะกรณ์
41นนร.พริษฐ์เกิดนาค
42นนร.พสิษฐ์อุนทริจันทร์
43นนร.พัชรกระจ่างสดตร.
44นนร.พัทธนันท์บรรเริงเสนาะ
45นนร.พินิจทิพย์รัตนมงคลกล.
46นนร.พิริยะจันทร
47นนร.พีระพัฒน์แผนเจริญ
48นนร.ภราดรสุขบงกช
49นนร.ภาณุรักษ์เข็มครุฑ
50นนร.ภาณุวัฒน์ชัยสาครตร.
51นนร.ภานุพัฒน์แสนสุข
52นนร.ภาสุเจตินัย
53นนร.มโนสิทธิ์โต๊ะกังวาลกล.
54นนร.ยุทธพงษ์พึ่งสติ
55นนร.ยุทธพลเสือทัพกล.
56นนร.รณชิตใจเที่ยงแท้ตร.
57นนร.รณภพสมอุดร
58นนร.วชิรศักดิ์ศรีเงินกล.
59นนร.วรฉัตรขำวงษ์ตร.
60นนร.วรวัชร์วิสุทธิทรัพย์กล.
61นนร.วันฉัตรแสงทองศรี
62นนร.ศิรชัชจันทร์ส่งเสริม
63นนร.ศิรวิทย์เหลืองขมิ้น
64นนร.ศิริวัฒน์ต๊ะอาจตร.
65นนร.ศิวกรฉายา
66นนร.ศิวรุจน์รัตนวิชัย
67นนร.ศุภากรอังกินันท์
68นนร.สถาพรคลังทรัพย์
69นนร.สยามวิรัชติ
70นนร.สรรค์ภพอัคราธร
71นนร.สุกฤษฎิ์กัลพัตร
72นนร.เสกสรรเศษนาเวช
73นนร.อธิฏฐานโพธิ์แก้ว
74นนร.อภิวัฒน์ยานสุวรรณ์ตร.
75นนร.อมรพงศ์ด่านปาน
76นนร.อรรถชัยอัจฉริยนิติ
77นนร.อรรถฐินนท์แตงกูล
78นนร.โอฬารเอี่ยมจำรูญ

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th