⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2556
(นักเรียนนายเรือรุ่น 111, เตรียมทหารรุ่น 54)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กฤตกรหิรัญรัตน์
2นนร.กฤษฏ์บุญศรี
3นนร.กฤษตินันท์จันทร์ศรี
4นนร.กลวัชรตาวงศ์
5นนร.กวินทร์วงศ์อุดม
6นนร.กวีพลชัยชนะ
7นนร.กสิณสุขสง
8นนร.กันตณัฐนัยจิต
9นนร.กิตติกานต์เชาวโชติ
10นนร.กิตติพัฒน์ขาววิเศษ
11นนร.กุลเชษฐ์สืบศิริ
12นนร.กุลพงศ์วงหะกูล
13นนร.เกษมศักดิ์ทิพยะวัฒน์
14นนร.เกียรติศักดิ์เภกะนันท์
15นนร.คณินพฤกษารุ่งเรือง
16นนร.เจษฏ์สัตยวงศ์ทิพย์
17นนร.ชนาธิปพูลเพิ่ม
18นนร.ชวินธรลบเมฆ
19นนร.ชัชนันท์จุ้ยจิตต์
20นนร.ฐาปนพงศ์หนูชื่น
21นนร.ณภัทรไกรฤกษ์
22นนร.ณรงค์ธรรมมณีนพ
23นนร.ณัฐชนนตรียกุล
24นนร.ณัฐดนัยวันจันทึกตร.
25นนร.ณัฐธัมม์ประสงค์สำเร็จ
26นนร.ณัฐสิทธิ์สุขรุ่ง
27นนร.ดนุเดชจันทะวงศ์
28นนร.ดารากรณ์ภักดีพงษ์
29นนร.ดุษฎีจันทร
30นนร.ธนพลจันทรเสนาตร.
31นนร.ธนภณอภิภัทรฐากรตร.
32นนร.ธนภัทรศรีศรศักดิ์
33นนร.ธัชพลโชคชัยวัฒนะตร.
34นนร.ธีรพงษ์ดีนุชตร.
35นนร.นรวิชญ์ฤทธิผลตร.
36นนร.นัทธพงศ์เรืองผล
37นนร.นิติเกียรติมณีทิพย์
38นนร.บัญชาอัศววารินทร์
39นนร.ปภพบุญวิธวาเจริญ
40นนร.ปรานต์ทองไหลเลิศ
41นนร.ปวรุตม์เสมอวงษ์
42นนร.ปุณยวีร์เคี่ยมทองคำ
43นนร.พงศธรสุดลาภา
44นนร.พงศ์วิชญ์รุจิโยธิน
45นนร.พาทิศวิสุทธิทรัพย์
46นนร.พิชญุตม์ฤกษ์พิศุทธิ์
47นนร.พิทักษ์กิตติตร.
48นนร.พีรพลพงษ์ทอง
49นนร.พีรวัสสุวรรณลออ
50นนร.พีรวิชญ์พูลแก้ว
51นนร.พีรวิชญ์สุพิชญ์
52นนร.พูนเพิ่มสมรักษ์
53นนร.ภณังกูลสีดาวงศ์
54นนร.ภัคพลสมจันทร์
55นนร.ภัทรชนกสุขะวรรณะ
56นนร.ภาคภูมิราชเหนือ
57นนร.ภานุพงศ์บุตรคำ
58นนร.ภูวเดชโพธิ์ทอง
59นนร.มุนินโชติโรจนอนันต์ตร.
60นนร.รพีพงศ์สุภัททธรรม
61นนร.รัชพลพันธุ์สวัสดิ์
62นนร.รัตนะคุ้มคลองโยง
63นนร.วสุพลมีรักษา
64นนร.ศุภกานนท์สุวรรณฉวี
65นนร.ศุภโชคสายแสงทอง
66นนร.ศุภฤกษ์กัลยาณจารุกร
67นนร.สรวิศชูชื่น
68นนร.สรวิศอินทรประเสริฐ
69นนร.สรัลกูบกระบี่
70นนร.สุกฤษฏิ์ตระกูลทักษิณา
71นนร.สุรพงษ์ศรีวัลลภ
72นนร.สุวัฒน์ตันสกุล
73นนร.อธิบดีทิพมะณี
74นนร.อนิรุธทองสีมา
75นนร.อภิภัทรศิริคง
76นนร.อัษฎาวุธพุทธสอน
77นนร.อานนท์ชิตทัพ
78นนร.อานันท์กิมฮง
79นนร.เอื้อการย์ผดุงกาลตร.
80นนร.อธิวัฒน์พิพิธอภินันท์

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th