⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2441 – 2456
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 1 – รุ่น 16)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เป้าปุษปาคมนว.
2นนร.เผื่อนธนฤกษ์นว.
3นนร.เนตรเมนะวงศ์นว.
4นนร.แอไอสะนาวินนว.
5นนร.กรดนว.
6นนร.ผันนว.
7นนร.นาคนว.
8นนร.อ้นนว.
9นนร.เท้งนว.
10นนร.สงนว.
11นนร.ปุยสิงหภุกามนว.
12นนร.อี้นว.
13นนร.เล็ก(ดำรง)เศวตนันทน์(แสงสิทธิ์)นว.
14นนร.ปั้นนว.
15นนร.ศรีกมลนาวินนว.
16นนร.บุญมีพันธุมนาวินนว.
17นนร.ตรุษบุนนาคนว.
18นนร.กระแสประวาหะนาวินนว.
19นนร.แนบจารุจินดานว.
20นนร.ทองดีสุวรรณพฤกษ์นว.
21นนร.เทียบนายเรือนว.
22นนร.ห้องหังสนาวินนว.
23นนร.เปลื้องนว.
24นนร.แสงสุคนธฉายนว.
25นนร.แฉล้มสถิรศิลปินนว.
26นนร.แม้นปรีดิขนิษฐ์นว.
27นนร.ม.จ.ภักดิ์พึ่งบุญ ณ อยุธยานว.
28นนร.อั๋นกล.
29นนร.ดี(เรืองเดช)โมนยะกุลนว.
30นนร.กรบอมลักษเฐียร(ชลสินธุ์สงครามชัย)นว.
31นนร.ชะเอกะวิภาตนว.
32นนร.จันทน์ปัญญุตร์นว.
33นนร.แช่มวันประภา(วารุณประภา)นว.
34นนร.ถนอมศุกรคุปต์นว.
35นนร.ลิบรุ่งสัมพันธ์นว.
36นนร.แขนว.
37นนร.แพอติโพธินว.
38นนร.หนอรัตนกุลนว.
39นนร.กลับเพ็ชรชาตินว.
40นนร.แพนว.
41นนร.ฉุยนุติประภานว.
42นนร.คำ(ฤทธิศักดิ์)ปุณฑริกาภานว.
43นนร.กาญจน์ยศกรณ์นว.
44นนร.สวัสดิ์ทุนทุสวัสดิ์นว.
45นนร.หล่ำ(เปสล)กนิษฐภูติ(พิชิตชโลธร)นว.
46นนร.สายนพเสถียร(สิทธิเดชสมุทรขันธ์)นว.
47นนร.เนตรอาคมนันทน์นว.
48นนร.ช้อยชลทรัพย์(ศรการวิจิตร)กล.
49นนร.วาศวิมุกตะลพกล.
50นนร.สง่าจุลเดชกล.
51นนร.บุศย์ชลพินทุกล.
52นนร.จันทรัชฏะชาติ(ดำเนินนาวากุล)กล.
53นนร.ล๊อกโลกะกลินกล.
54นนร.ทองอักษรานนท์กล.
55นนร.ก้านปิยกานต์กล.
56นนร.แต้ม(วัน)จารุภานว.
57นนร.สวัสดิ์เมนะพันธ์นว.
58นนร.ม.จ.พรปรีชากมลาศน์นว.
59นนร.เจียรบุตรานนท์นว.
60นนร.บัวอุปลกลินกล.
61นนร.พุธกุลธอุทัยกล.
62นนร.สงวนคงศิรินว.
63นนร.เจือสหนาวินนว.
64นนร.เกิดชาตะนาวินนว.
65นนร.อินศาสตรินนว.