Please or Register to create posts and topics.

กติกาการใช้งานบอร์ด

  • ห้ามใช้คำหยาบคาย
  • งดวิจารณ์สถาบันและการเมือง
  • กรุณาอ่านสรุป พรบ.คอม ฯ ปี 2560 เพื่อไม่ให้ทำผิดกฏหมาย ตามลิ้งนี้
    สรุป 13 ประเด็น พรบ.คอม ฯ