⇧ กฏหมายทางทะเล

โดยที่เป็นการสมควรจัดให้การปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับการลักลอบนำข้าวและสินค้าอื่นบางอย่างออกทางทะเลได้ผลดี ยิ่งขึ้น พระมหากษัตริย์โดยความเห็นชอบของรัฐสภา จึงมีพระบรมราช โองการให้ตราพระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเลขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2490


ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมออกมาอีกหลายฉบับตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้ (ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 4) 

  • พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 
  • พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 
  • พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.krisdika.go.th