⇧ กฏหมายทางทะเล

พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 เป็นกฏหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมเรือไทย เนื้อหาประกอบด้วย การจดทะเบียนเรือไทย ใบทะเบียนเรือไทย การโอนกรรมสิทธิ์เรือ การจำนองและบุริมสิทธิ์อันเกี่ยวกับเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ชื่อเรือ การเปลี่ยนแปลงเรือ การเปลี่ยนเมืองท่าขึ้นทะเบียน การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลง และการจดทะเบียนใหม่ ตลอดจนสิทธิหน้าที่พิเศษของเรือไทย


ต่อมาได้มีราชกิจจาแก้ไขเพิ่มเติมออกมาอีกหลายฉบับตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้ (ปัจจุบันเป็นแก้ไขเพิ่มเติม 2560)

  • ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 162 พ.ศ. 2515
  • พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517
  • พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521
  • พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528
  • พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
  • พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2540
  • พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.krisdika.go.th
  • http://law.longdo.com