⇧ กฏหมายทางทะเล

ด้วยกฎอัยการศึกซึ่งได้ตราเป็นพระราชบัญญัติไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2450 (ร.ศ. 126) นั้น อำนาจเจ้าพนักงานฝ่ายทหารที่จะกระทำการใดๆ ยังไม่ตรงกับระเบียบพิชัยสงครามในสมัยนั้น ซึ่งเมื่อมีความจำเป็น และให้ความเรียบร้อยปราศจากภัย ซึ่งจะมีมาจากภายนอก หรือเกิดขึ้นภายในได้โดยสะดวก สมควรแก้ไขกฎอัยการศึกและเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับกาลสมัย จึงมีการยกเลิกกฎอัยการศึก พ.ศ. 2450 (ร.ศ.126) นั้นเสีย และให้ใช้กฎอัยการศึกซึ่งได้ตราเป็นพระราชบัญญัติขึ้นใหม่นี้แทน


ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมออกมาอีกหลายฉบับตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้

  • พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พุทธศักราช 2485
  • พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2487
  • พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พุทธศักราช 2488
  • พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502
  • ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 303 พ.ศ. 2515

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.krisdika.go.th
  • http://law.longdo.com