⇧ กฏหมายทางทะเล

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการประมง พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา จึงให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยเรียกว่า “พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490”


ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมออกมาตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
  • พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2513
  • ประกาศของคณะปฏิวัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2515
  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2528
  • ต่อมาได้ยกเลิก พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490 และได้ใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
  • ต่อมาได้ยกเลิก พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2558 และได้ใช้ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ขึ้นแทน

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.krisdika.go.th
  • http://law.longdo.com