⇧ กฏหมายทางทะเล

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้เหมาะสมแก่กาลสมัยยิ่งขึ้น จึงมีพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร โดยพระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484”


ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมออกมาตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้

  • พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491
  • พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2494
  • พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503
  • ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 116 ลง 10 เม.ย. พ.ศ. 2515
  • พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518
  • พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522
  • พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525
  • พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ฉบับ พ.ศ. 2532

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.krisdika.go.th
  • http://law.longdo.com