⇧ กฏหมายทางทะเล

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้เหมาะสมแก่กาลสมัยยิ่งขึ้น จึงมีพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร โดยพระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484”


ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมออกมาตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้

 • พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491
 • พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2494
 • พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503
 • ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 116 ลง 10 เม.ย. พ.ศ. 2515
 • พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518
 • พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522
 • พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525
 • พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ฉบับ พ.ศ. 2532
 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557
 • คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.krisdika.go.th
 • http://law.longdo.com