⇧ กฏหมายทางทะเล

พะราชบัญญัติฉบับนี้ มีขึ้น เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป


ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมออกมาตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้

  • พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532
  • พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ พ.ศ.2545

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.krisdika.go.th
  • http://law.longdo.com