⇧ กฏหมายทางทะเล

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยขณะนี้มีกฎหมายแร่อยู่หลายฉบับ สมควรนำมารวมไว้ในที่เดียวกันและปรับปรุงเสียใหม่ โดยให้รัฐมีอำนาจควบคุมการตรวจ การผลิต การรักษาแหล่งแร่ การจำหน่ายแร่ และการโลหกรรม และในเวลาเดียวกันก็อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการทำเหมือง ตลอดถึงการให้ความคุ้มครองแก่กรรมกรและสวัสดิภาพของประชาชนให้เหมาะสมแก่กาลสมัย


ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมออกมาตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้

  • พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
  • พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
  • พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
  • พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
  • พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.krisdika.go.th
  • http://law.longdo.com