⇧ กฏหมายทางทะเล

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบัน คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรได้ทวีจำนวนมากขึ้นตามลำดับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2493 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว และมีบทบัญญัติต่าง ๆ ที่ไม่ทันสมัยและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเสียใหม่ ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงของประเทศและเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น


ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมออกมาตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้

  • พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
  • พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
  • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557
  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
  • คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 42/2560

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.krisdika.go.th
  • http://law.longdo.com