⇧ กฏหมายทางทะเล

กองทัพเรือได้จัดทำเอกสาร กฏการเดินเรือในน่านน้ำไทยและกฏการเดินเรือสากล ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อใช้การปฏิบัติราชการ มีหมายเลขอ้างอิงของกองทัพเรือว่า อทร.7708 ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทย ได้เข้าร่วมในอนุสัญญาว่าด้วย กฏข้อบังคับระหว่างประเทศสำหรับป้องกันเรือโดนกันในทะเล ค.ศ. 1972 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ 15 ก.ค. 2520 ต่อมารัฐบาลไทยได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 พร้อมด้วยกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อีก 3 ฉบับ ฉบับแรก ใช้บังคับกับเรือที่อยู่ในน่านน้ำไทยที่เรือเดินทะเลเดินได้ และเรือไทยที่อยู่ในทะเลหลวง ในฉบับที่สอง ใช้บังคับเรือที่อยู่ในแม่น้ำลำคลอง และสุดท้าย ฉบับที่สาม แก้ไขเพิ่มเติม กฏกระทรวงฉบับแรกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยได้มีการเพิ่มรูปภาพประกอบเพื่อความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังแทรกด้วยประมวลสัญญาณสากล เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องการให้สัญญาณการเดินเรือ ซึ่งในส่วนท้าย ได้นำอนุสัญญาระหว่างประเทศสำหรับป้องกันเรือโดนกันในทะเล ค.ศ. 1972 ฉบับภาษาอังกฤษมาลงไว้เพื่อให้เห็นข้อความต้นฉบับอีกด้วย


เอกสารได้แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยรวบรวมกฏที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • ภาค 1 ว่าด้วยคำนิยาม ทัศนวิสัย การเห็นไฟ ที่ติดตั้งไฟ รายละเอียดทางเทคนิคของไฟ ทุ่นเครื่องหมาย และสัญญาณเสียง
  • ภาค 2 ว่าด้วยโคมไฟ ทุ่นเครื่องหมาย และสัญญาณเสียง
  • ภาค 3 ว่าด้วยการปฏิบัติของเรือในลักษณะต่างๆ และการรับผิดชอบทางแพ่ง ตลอดจนข้อบังคับโดยทั่วไป เมื่อมีเหตุโดนกัน

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.marinesperson.com