⇧ กฏหมายทางทะเล
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด จึงให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และให้ชื่อว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534”

อ้างอิง
  • http://www.krisdika.go.th
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide