⇧ กฏหมายทางทะเล
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481

พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 เป็นกฏหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมเรือไทย เนื้อหาประกอบด้วย การจดทะเบียนเรือไทย ใบทะเบียนเรือไทย การโอนกรรมสิทธิ์เรือ การจำนองและบุริมสิทธิ์อันเกี่ยวกับเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ชื่อเรือ การเปลี่ยนแปลงเรือ การเปลี่ยนเมืองท่าขึ้นทะเบียน การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลง และการจดทะเบียนใหม่ ตลอดจนสิทธิหน้าที่พิเศษของเรือไทย

ต่อมาได้มีราชกิจจาแก้ไขเพิ่มเติมออกมาอีกหลายฉบับตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้ (ปัจจุบันเป็นแก้ไขฉบับที่ 7)
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 162 พ.ศ. 2515
- พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517
- พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521
- พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528
- พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

อ้างอิง
  • http://www.krisdika.go.th
  • http://law.longdo.com
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide