⇧ กฏหมายทางทะเล
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457

ด้วยกฎอัยการศึกซึ่งได้ตราเป็นพระราชบัญญัติไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2450 (ร.ศ. 126) นั้น อำนาจเจ้าพนักงานฝ่ายทหารที่จะกระทำการใดๆ ยังไม่ตรงกับระเบียบพิชัยสงครามในสมัยนั้น ซึ่งเมื่อมีความจำเป็น และให้ความเรียบร้อยปราศจากภัย ซึ่งจะมีมาจากภายนอก หรือเกิดขึ้นภายในได้โดยสะดวก สมควรแก้ไขกฎอัยการศึกและเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับกาลสมัย จึงมีการยกเลิกกฎอัยการศึก พ.ศ. 2450 (ร.ศ.126) นั้นเสีย และให้ใช้กฎอัยการศึกซึ่งได้ตราเป็นพระราชบัญญัติขึ้นใหม่นี้แทน

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมออกมาอีกหลายฉบับตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้
- พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พุทธศักราช 2485
- พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2487
- พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พุทธศักราช 2488
- พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 303 พ.ศ. 2515

อ้างอิง
  • http://www.krisdika.go.th
  • http://law.longdo.com
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide