⇧ กฏหมายทางทะเล
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519

ยาเสพติดเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายที่จะป้องกันและปราบปรามการค้าและการเสพยาเสพติดอย่างเข้มงวดกวดขัน ในการนี้จำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อกำหนดมาตรการและให้อำนาจในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามให้ได้ผลโดยเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมออกมาอีกหลายฉบับตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545

อ้างอิง
  • http://www.krisdika.go.th
  • http://law.longdo.com
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide