⇧ กฏหมายทางทะเล
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการประมง พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา จึงให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยเรียกว่า “พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490”

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมออกมาตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2513
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2515
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2528

อ้างอิง
  • http://www.krisdika.go.th
  • http://law.longdo.com
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide