⇧ กฏหมายทางทะเล
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้เหมาะสมแก่กาลสมัยยิ่งขึ้น จึงมีพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร โดยพระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484”

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมออกมาตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้
- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491
- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2494
- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 116 ลง 10 เม.ย. พ.ศ. 2515
- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518
- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525
- พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ฉบับ พ.ศ. 2532

อ้างอิง
  • http://www.krisdika.go.th
  • http://law.longdo.com
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide