⇧ กฏหมายทางทะเล
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469

มีพระบรมราชโองการ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า วิธีจัด และ ปฏิบัติการของกรมศุลกากรนั้น สมควรจะกำหนดลงไว้ให้เป็นระเบียบสืบไป จึงให้ตราพระราชบัญญัติไว้

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมออกมาตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2471
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2472
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2474
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2475
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2479
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2483
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2499
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2548
- พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2548

อ้างอิง
  • http://www.krisdika.go.th
  • http://law.longdo.com
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide