⇧ กฏหมายทางทะเล
พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งที่ทำการของกรมที่ตึกเจ้าสัวเส็งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ข้างตลาดน้อย ตรงข้ามปากคลองสาน (คือที่ตั้งของกรมเจ้าท่าในปัจจุบัน) ใน พ.ศ. 2439 ได้ยกฐานะเวรท่าเป็นกรมเจ้าท่า และทรงแต่งตั้ง ม.ร.ว.พิณ สนิทวงศ์ เป็นเจ้ากรมเจ้าท่า ก่อนย้ายสังกัดกรมเจ้าท่าไปขึ้นอยู่ในกระทรวงนครบาล ต่อมา กรมเจ้าท่าได้ยกฐานะเป็น กรมชั้นอธิบดี และทรงได้มีการตราพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) และในปีนี้เอง ได้มีการปรับปรุงกิจกรรมกรมเจ้าท่าขึ้นใหม่ โดยยกเอางานบางส่วนจากกรมคลองเดิมมารวมกัน ต่อจากนั้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตราพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ขึ้นใหม่ ซึ่งกำเนิดมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษแล้วมาแปลเป็นภาษาไทย ทั้งนี้เนื่องจาก เห็นว่า พรบ.เดิมยังมีข้อบกพร่องอยู่ สมควรเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย จนทำให้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้น

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมออกมาอีกหลายฉบับตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ดังนี้ (ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 17)
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 3)
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2479
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2483
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2490
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2493
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2510
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พุทธศักราช 2520
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 12) พุทธศักราช 2522
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พุทธศักราช 2525
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พุทธศักราช 2535
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 15) พุทธศักราช 2540
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 16) พุทธศักราช 2550
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พุทธศักราช 2560

อ้างอิง
  • http://www.krisdika.go.th
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide