⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2462
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 21)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ใบเทศนะสดับนว.
2นนร.พูนพลกุลนว.
3นนร.ถวัลย์(ธำรง)ธารีสวัสดิ์(นาวาสวัสดิ์)นว.
4นนร.พรเดชดำรงนว.
5นนร.จำนงค์เฟื่องธุระนว.
6นนร.ชวนนิลายนนว.
7นนร.ชลิตกุลกำม์ธรนว.
8นนร.บุญถินกันตลอดนว.
9นนร.ชลอฉลอมสินธุ์นว.
10นนร.จำเริญขันธหิรัญนว.
11นนร.นอมสุภัทรพันธุ์นว.
12นนร.จำเดิมอันวะนาวินนว.
13นนร.ทองหล่อบูรณสิงห์นว.
14นนร.สงวนอิศรางกูร ณ อยุธยานว.
15นนร.ชอบบุญโญปถัมภ์นว.
16นนร.ทองพูนชูสง่านว.
17นนร.เล็กลีละยูวะนว.
18นนร.ประเสริฐสุขสมัยนว.
19นนร.จรูญบุนนาคนว.
20นนร.บุญพึ่งสุคันธไรนว.
21นนร.สมบุญกระบวนรัตน์นว.
22นนร.จิบศิริไพบูลย์นว.
23นนร.เชื้อณ นครนว.
24นนร.ทวีศักดิ์วิริยะศิรินว.
25นนร.สนองธนศักดิ์นว.
26นนร.วิจิตชนไมตรีนว.
27นนร.นูนมิลินทานุชนว.
28นนร.ห้วยสุขเม่งเชียงกุลนว.
29นนร.หล่ออติแพทย์นว.
30นนร.สืบคังคะรัตน์นว.
31นนร.สินบูราภานว.
32นนร.โสภณกุญชร ณ กรุงเทพนว.
33นนร.ยิ้มลิ้มถนอมนว.
34นนร.ประยงค์(ยงยุทธ)อาชวาคมนว.
35นนร.แชนปัจจุสานนท์นว.
36นนร.ทัศน์กรานเลิศนว.
37นนร.สวัสดิ์จันทนีนว.
38นนร.วิทยาวิริยะพานิชนว.
39นนร.แนบรื่นใจชนนว.
40นนร.พยูนจีนาคมนว.
41นนร.วิเชียรอัตนโถนว.
42นนร.จูมาลัยวงค์นว.
43นนร.สุนทรช่วยวงศ์วาน(สุนทรนาวิน)นว.
44นนร.สมบุญคงตระกูลนว.
45นนร.ตรีวิภาตนาวินนว.
46นนร.สงวนปาบุตรนว.
47นนร.พิงกำเนิดรัตน์นว.
48นนร.แสวงรักชูวันนว.
49นนร.ทองอยู่(ทแกล้ว)สว่างเนตรนว.
50นนร.เขียนศิริวิตรนว.
51นนร.กวงแรงขำนว.
52นนร.ฮังรีตรูวิเชียรนว.
53นนร.ดาวเรือง(ดาว)เพชรชาตินว.
54นนร.สนิธมหาคีตะนว.
55นนร.สำอางสรรพสมานนว.
56นนร.บุญมีแสงสุวรรณนว.
57นนร.กุหลาบกาญจน์สกุลนว.
58นนร.ผันเปรมมณีนว.
59นนร.ซุ้ย(กนก)นพคุณนว.
60นนร.อาจอินทรนว.
61นนร.เชื้อยุวนะศิรินว.
62นนร.แดงสายสิงห์ทองนว.
63นนร.เจริญรุ่งชมคำนว.
64นนร.พจน์อินทรฑูตนว.
65นนร.นิตย์ช่วงบรรยงนว.
66นนร.ประเสริฐสุเสารัจนว.
67นนร.พริ้งคล้ายมุขนว.
68นนร.บรรจงชีพเป็นสุขนว.
69นนร.ทองหล่อนิงสานนท์นว.
70นนร.จำรัสนุตพันธุ์นว.
71นนร.ช่วงเรืองกลกล.
72นนร.บุญชูจูฑะศรีกล.
73นนร.สงบจรูญพรกล.
74นนร.จำลองสุวรรณอัทธ์กล.
75นนร.เชื่อมเวศสวัสดิ์กล.
76นนร.ทองคำก๊ำเจริญกล.
77นนร.ประสบอรรถยุติกล.
78นนร.นพรัตน์สมิตานนท์กล.
79นนร.ชลวิทย์แย้มลัดดากล.
80นนร.เขียนเกตุไนยกล.
81นนร.สมบุญประทีปวนิชกล.
82นนร.บำรุงแสงงำพาลกล.
83นนร.ดรุณณ ถลางกล.
84นนร.กมลอัมพุบนกล.
85นนร.ชิตพิทักษากรกล.
86นนร.เสถียรศรีจามรกล.
87นนร.เชิดพูลสุนทรกล.
88นนร.สถิตแสงอินทร์กล.
89นนร.แฉล้ม(ชด)มัธยมจันทร์กล.
90นนร.โสภณทิมกระจ่างกล.
91นนร.ทิพย์ประสานสุขกล.
92นนร.สุมทุมธรรมรักษากล.
93นนร.ศิริรุจิไกไสยกล.
94นนร.บุญช่วย(ประสันน์)บุณยมาลิกกล.
95นนร.พุกดิษยพันธุ์กล.
96นนร.ประยูรพินสวัสดิ์กล.
97นนร.บุญเรืองผูกพานิชกล.
98นนร.ขาวไชยพันธุ์กล.
99นนร.บุญธรรมรัตนารักษ์กล.
100นนร.อุ๊ดนุชเนตรกล.
101นนร.ผวนศรีเพ็ชร์กล.
102นนร.จำรัสเจริญลาภกล.
103นนร.บุญรอดคงอ่อนกล.
104นนร.จำรัสศุกรวันกล.
105นนร.วงศ์ศิริเกตุกล.
106นนร.บัวขาวคชแสงกล.
107นนร.ศิริภูมมะภูติกล.
108นนร.กวีห้าวเจริญกล.
109นนร.ศรีดาวรายกล.
110นนร.ชาญศิริวัฒกุลกล.
111นนร.เย็นสุขประเสริฐกล.
112นนร.เชื้อปานไวกล.
113นนร.ศิริฤกษ์สวัสดิ์กล.
114นนร.โชติอันประยูรกล.
115นนร.ผิวมีคุณเอี่ยมกล.
116นนร.สุขโพธิวิหคกล.
117นนร.แฉล้มหาสตะนันทน์กล.
118นนร.เอี้ยว(ประพันธ์)เกษเสถียรกล.
119นนร.บุญเหลือธันวานนท์กล.
120นนร.ฮกหยูหนูกิจกล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th