⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2463
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 22)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภานว.
2นนร.พุธธนะภูมินว.
3นนร.ประวิศศรีพิพัฒน์นว.
4นนร.หลี(ชลี)สินธุโสภณนว.
5นนร.ประทีปพยอมยงค์นว.
6นนร.ทิวกุสุมา ณ กรุงเทพนว.
7นนร.ผสมบูรณจารุนว.
8นนร.สาครจันทประสิทธิ์นว.
9นนร.หลุย(พิทย์)มุสิกะพุกก์นว.
10นนร.ประสิทธิ์ใบเงินนว.
11นนร.ช้วน(สมบูรณ์)กระบวนรัตน์นว.
12นนร.ประทินไชยปัญญานว.
13นนร.สัญญายมะสมิตนว.
14นนร.ชิตชูศรีนว.
15นนร.สังวาลย์กันโสภณนว.
16นนร.บุญเพ็งปานัษเฐียรนว.
17นนร.สวัสดิ์คงศิรินว.
18นนร.ชื้นสนแจ้งนว.
19นนร.วิสิทธิ์จันทรางศุนว.
20นนร.ทองรอดเมฆสุภะนว.
21นนร.จันศาสตรพันธุ์นว.
22นนร.อิมมะกรทัตนว.
23นนร.สนิทอุปถัมภานนท์นว.
24นนร.ดิศไชยธวัชนว.
25นนร.สวนเล็กแหลมหลักนว.
26นนร.เทียมทองพานิชนว.
27นนร.สมไชยภัตนว.
28นนร.วนิชปานะนนท์นว.
29นนร.เลื่อนโกมลธิตินว.
30นนร.เชื้อขัมมะพงศ์นว.
31นนร.ดำริห์ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยานว.
32นนร.ไปล่ส่งแสงเติบนว.
33นนร.พิน(พิณ)พันธุ์ทวีนว.
34นนร.เทพจุฑานนท์กล.
35นนร.บุญมีศรีวัฒนะกล.
36นนร.พิกุลสิทธิวันกล.
37นนร.ถาวรสิทธิสงวนกล.
38นนร.บุญมางูทองกล.
39นนร.พิสิทธิ์ศุภะพงศ์กล.
40นนร.ประมูลรัชตามพรกล.
41นนร.สง่าคงพันธ์กล.
42นนร.วันรุยาพรกล.
43นนร.สำอาง(สักก์)แย้มกลีบ(กลินณศักดิ์)กล.
44นนร.ตี๋เชาวน์ดีกล.
45นนร.เฮงชุนช่วงโชติกล.
46นนร.จำรูญวิฉายากล.
47นนร.พุธศรีสังข์กล.
48นนร.เล่งกิ้ดมีสุขกล.
49นนร.จรัญณ สงขลากล.
50นนร.สง่ามนศิริกล.
51นนร.บัวบุตรกวีกล.
52นนร.เจริญสุขทัมภ์กล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th