⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2464
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 23)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เจียมอัมระปาลนว.
2นนร.เชาวน์โปร่งเปรมใจนว.
3นนร.ไสวพูลเกียรตินว.
4นนร.ชวนแสงต่ายนว.
5นนร.สงัดรัศมิทัตนว.
6นนร.ชุนชินวิทย์นว.
7นนร.ลมุลมณีมัยนว.
8นนร.จรัสบุญบงการนว.
9นนร.ถวิลธรรมวานิชนว.
10นนร.ลี้(สกล)ช่างประดับนว.
11นนร.โปร่งปรีชาชาตินว.
12นนร.ไสวศรีผดุงนว.
13นนร.เพ็ง(พล)สุวรรณประเทศนว.
14นนร.ชุบรัตติชุนท์นว.
15นนร.วิลัยอิศพันธุ์นว.
16นนร.ตี๋รัตนอุบลนว.
17นนร.พรต้นสมบุญนว.
18นนร.เจือจักษุรักษ์นว.
19นนร.โปร่งณ นครนว.
20นนร.อุทัยหงส์โสภณกล.
21นนร.เสงี่ยมบุญมากล.
22นนร.กระจ่างไวยว่องกล.
23นนร.ผัดนาคพัฒน์กล.
24นนร.วิชาสมธิรัตน์กล.
25นนร.ชุน(ชุมนุม)กัลยาณมิตรกล.
26นนร.สระสมุทรเสนกล.
27นนร.รัตน์รุขามาศกล.
28นนร.นพพรมศิริกล.
29นนร.ผวนศาสตราภัยกล.
30นนร.ย้อยคำภิรานนท์กล.
31นนร.ลอองยืนยงกล.
32นนร.สุดใจ(สุรกิจ)ปัญจะกล.
33นนร.แหยมคุณรัตน์กล.
34นนร.เขียนมีระเกตุกล.
35นนร.เจริญมีสุวรรณกล.
36นนร.เกื้อกูลอิงคะวณิชกล.
37นนร.สนิทพ่วงพงศ์กล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th