⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2478
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 33 ต้นปี)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.อุดมปิยะสุวรรณนว.
2นนร.บุญเติมณ พัทลุง
3นนร.สุวิเชียรฟุ้งลัดดานว.
4นนร.ประกฤษณ์ตุลยลักษณ์นว.
5นนร.เทียมมกรานนท์กล.
6นนร.ชวลิตตามไทยกล.
7นนร.อุดมสุทัศน์ ณ อยุธยากล.
8นนร.เพ่งพงษ์พานิชกล.
9นนร.ลม้าย(โชติ)หงษ์น้อยกล.
10นนร.สนองนิสาลักษณ์นว.
11นนร.สนธิบุณยะชัยนว.
12นนร.ประเวศแสงชัยกล.
13นนร.สงัดชลออยู่นว.
14นนร.ปิติตันติเวชนว.
15นนร.บุญนำ(นาวิน)ประภาศิรินว.
16นนร.ชวลิตตู้จินดานว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th