⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2485
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 39, เตรียมนายเรือ รุ่น 4)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.อำพลณ บางช้างนว.
2นนร.ทองหล่อ(ศักดิ์สิทธิ์)อาจมังกรนว.
3นนร.ชูแสงกิรติสุนทรกล.
4นนร.ดำรงค์เสขะนันทน์นว.
5นนร.สำราญตั้งมั่นนย.
6นนร.ประสิทธิ์สุวรรณวัฒน์นว.
7นนร.บัณฑิตสุวงศ์นว.
8นนร.พจน์อิ่มพูลทรัพย์กล.
9นนร.อุดมนาลินธมนว.
10นนร.สมภูมิคงปรีชากล.
11นนร.สมจิตต์ธัมมรัคคิตนย.
12นนร.อุบลศรี(นาวี)มหารักขกะนว.
13นนร.บุญช่วย(ชุมพล)บุญสาใจกล.
14นนร.บุญศรี(ธำรง)เล็กเลอสินธุ์กล.
15นนร.ยุธยาเชิดบุญเมืองนย.
16นนร.สุนทรเมฆสุวรรณกล.
17นนร.สุวีร์สุวรรณประเสริฐนว.
18นนร.คำนวณปุณศรีนว.
19นนร.ไกรยงรามเดชะ
20นนร.วิเชียรปิ่นกุลบุตรกล.
21นนร.สมหมายบุนนาคนว.
22นนร.วิวัฒน์สัตยานนท์นย.
23นนร.มงคลเดชะไกศยะ
24นนร.อำนวยวีระกลัสนย.
25นนร.พิสิษฐ์สุนสะธรรมกล.
26นนร.มณฑลสงขกุล(ธานินทร์ปฐมรัฐ)นย.
27นนร.สนองวิชิตนันทน์นว.
28นนร.บุญรอด(ชาติ)สู่พานิชนว.
29นนร.ปรีชาเนตรายนนว.
30นนร.บัณฑิตขำภิบาล(โชติชนาภิบาล)นว.
31นนร.ศรีเชาน์มานิตยกุล
32นนร.สุนทรวงศาโรจน์นว.
33นนร.สรศักดิ์ทรรศนสฤษดิ์
34นนร.นิยมภาสวัฒนะพธ.
35นนร.สำราญเรืองภูงานย.
36นนร.ไพโรจน์บุณยรัตพันธุ์กล.
37นนร.บุญสืบคงสวัสดิ์
38นนร.ประชากนิษฐชาตินย.
39นนร.อาชว์สัตยมานะนว.
40นนร.อุทัยมงคลนาวิน(มงคลนาวาวุธ)พธ.
41นนร.จรดจิตตสิงห์
42นนร.สินธุ์(วรสินธุ์)เสียงสุขา(วรเสียงสุข)กล.
43นนร.สนิทบุษปวณิชนย.
44นนร.ปัญญาศิริปูชกะกล.
45นนร.ชูศรี(วิเชฏฐ)สรวารีนว.
46นนร.อังกุศธชาลุภัฎนว.
47นนร.ประเดิมพิชชาโชติ
48นนร.อาณัติหงสกุลกล.
49นนร.สุธีร์สุพรรณพงศ์นว.
50นนร.สนั่นชุณหชาตินว.
51นนร.ม.ล.ทวีศักดิ์สุบรรณ
52นนร.ไพฑูรย์เพ็ชรเทศกล.
53นนร.ประวิทย์ศิริเดช

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th