⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2486
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 40, เตรียมนายเรือ รุ่น 5
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.อุทัยรัตตะรังสีนว.
2นนร.บำเหน็จบูรณพงศ์นย.
3นนร.ศิริเศวตรักตนว.
4นนร.วีระกรรณสูตพธ.
5นนร.สนิทบัวสายกล.
6นนร.เสวตบุณยทรัพย์พธ.
7นนร.วิเชียรวิชยานนท์
8นนร.พเยาว์สุนทรภัคนว.
9นนร.ทวีบุญเนืองพธ.
10นนร.วีระโอสถานนท์กล.
11นนร.อนันต์จันทรกุลพธ.
12นนร.สุกรีชุนงามนย.
13นนร.ประเทืองเกิดนาคนว.
14นนร.พยุงบุญศิริกล.
15นนร.สมุทรสัมมาพันธุ์นว.
16นนร.อนันต์วงศ์สรรพ์นว.
17นนร.พิศาลอุณหเลขกะนว.
18นนร.บำรุงนันทวณิช(สรัคคานนท์)นว.
19นนร.ปราโมทย์สภาวสุ
20นนร.บูรณะไชยโกมินทร์กล.
21นนร.ชะนะพันธุ์ทรัพย์นว.
22นนร.ประวัติแสงสุพรรณ
23นนร.ชุมพลมุตตามระนว.
24นนร.มงคลนุตประพันธ์นว.
25นนร.เชวงอ่อนอาศน์(วีระประจักษ์)นย.
26นนร.ดิเรกวิมลประสิทธิ์
27นนร.ชำนิหลงประดิษฐ์กล.
28นนร.วิชญ์คิดชอบ(จินตณวิชญ์)กล.
29นนร.ประสานศักดิ์สุภากล.
30นนร.อรุณแสงทอง
31นนร.จำลองประเสริฐยิ่งนว.
32นนร.สุริยันต์บุนนาคกล.
33นนร.ปรีชาดิษยนันท์นว.
34นนร.ฉลวยเสือประสงค์นย.
35นนร.ชัดสุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงกล.
36นนร.ถาวรเมฆะสุต
37นนร.ปริญญาอุตตะโมทนว.
38นนร.สมานดามาพงศ์นย.
39นนร.บุญทรง(ทรงศักดิ์)ปานสกุณนว.
40นนร.ประกิจประจวบเหมาะอศ.
41นนร.พิชัยสุนสะธรรมนว.
42นนร.โกศลเทศะแพทย์
43นนร.ผลึกสระวาสีนย.
44นนร.ประสงค์จำลองกุล
45นนร.สุพจน์พุกกะมาน
46นนร.ประสาน(ประสานจิตร)สุจรรยา(สุจรรยาทวี)กล.
47นนร.เฉวียงสัชฌุกรนย.
48นนร.วันชัยบำรุงหนูไหม(ทัศนกุล)กล.
49นนร.แก้วบุญช่วยกล.
50นนร.จรวยสุนทรสิงห์นย.
51นนร.ไพฑูรย์มณีโชตินว.
52นนร.เมธาผดุงชีวิตนว.
53นนร.เกษมเอมะสิทธิ
54นนร.ประเสริฐอินทโสฬสกล.
55นนร.ประพัฒน์ยั่งยืนนย.
56นนร.ชาโณเพ็ญชาติกล.
57นนร.วิทิตปัตตะโชติกล.
58นนร.บุญเลื่อนซุ่นทรัพย์นว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th