⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2488
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 43, เตรียมนายเรือ รุ่น 8
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ปราจิณอาธารมาศนว.
2นนร.พิจิตรจิระสถิตย์นว.
3นนร.ชาติดิษฐบรรจงนว.
4นนร.นิพนธ์ตลับนาคกล.
5นนร.โกมุทกมลนาวินนว.
6นนร.ถกลสุวรรณเสนีย์กล.
7นนร.สำอางกรีโสภณนว.
8นนร.เกษมรักษ์เจริญนว.
9นนร.ชวลิตวรวิทย์นว.
10นนร.บรรยงค์มณีดิษฐ์กล.
11นนร.เสถียรรังคสิริกล.
12นนร.จิตต์วามานนท์นว.
13นนร.สมหมายศุขะพันธุ์นว.
14นนร.ถาวรแววศรกล.
15นนร.กำจัดใจเสียงกล.
16นนร.เดชาเอกก้านตรงกล.
17นนร.อำพลสิงห์ณรงค์นว.
18นนร.เปรื่องวิทย์หงสนันทน์นว.
19นนร.ศุภชัยพรหมพันธุ์นว.
20นนร.ไพรัชบำรุงพันธุ์กล.
21นนร.สืบประทีปะวณิชกล.
22นนร.วิรัตน์ภาษะฐิติ(เมืองศรี)นว.
23นนร.สันต์ไวทยานุวัติ
24นนร.เสงี่ยมธรรมถนอมกล.
25นนร.อาชัญจาตุประยูรนว.
26นนร.อัมพรศุภะจินดานว.
27นนร.ทะแกล้วศรีสัมฤทธิ์นว.
28นนร.วัฒนะบุนนาคนว.
29นนร.อนุหวยภู่(วัชรพุทธ)นว.
30นนร.ทวีคูหเจริญนว.
31นนร.สนองแก้วสุกใสกล.
32นนร.พยุงวัฒนารมย์กล.
33นนร.วิจารณ์สวนสันกล.
34นนร.ชอบปุกหุตกล.
35นนร.บุญชุบกิจการกล.
36นนร.เล็กอภัยภูมินารถกล.
37นนร.วิจิตร(พิจิตต์)สมุทรกลินนว.
38นนร.อนันต์พัฒนวิบูลย์
39นนร.ปรีชาเบี้ยวสมบูรณ์(ศุขะธรรม)กล.
40นนร.เสนาะวอนขอพรนว.
41นนร.มานิตย์วีระเดชะนย.
42นนร.ทวีมีใจเย็นนย.
43นนร.ไพศาลประเสริฐธรรมกล.
44นนร.หาญแสงสว่างกล.
45นนร.สันติ์เสียงสุขา(วรเสียงสุข)นว.
46นนร.นทีพงศ์สุวรรณนย.
47นนร.ศิริสมะวรรธนะกล.
48นนร.ชลัชชวกุลกล.
49นนร.ม.ล.สงบศิริวงศ์ ณ อยุธยากล.
50นนร.ธงชัยศักดิ์สมบูรณ์กล.
51นนร.สุดจิตต์ทองผิวนว.
52นนร.จตุรงค์พงษ์ทอง
53นนร.ปรีชาสันทัดเลขานย.
54นนร.วิศิษฐ์หาสุณหะนย.
55นนร.สรเดชอำนรรฆสรเดชนว.
56นนร.ประเสริฐคุณะศรีนย.
57นนร.เกียรติมะลิวงศ์
58นนร.อรุณทิพยโยธิน
59นนร.ประพัทธ์อักษรมัติอศ.
60นนร.เวียงคุมมงคลนย.
61นนร.อนันต์มีชูพลนว.
62นนร.โกศลศุภวงศ์
63นนร.อุดมศักดิ์ราชรัตนารักษ์นย.
64นนร.เกษมรุจาคมกล.
65นนร.สกลลำพามาศ

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th