⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2489
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 44, เตรียมนายเรือ รุ่น 9
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.สถิตย์จิตรสุขนว.
2นนร.เจตน์ธัมมรัคคิตนว.
3นนร.สมบัติคงใหญ่นว.
4นนร.อาภรณ์มนะเวศนว.
5นนร.ชะนะศกุณะสิงห์(ศกุนะสิงห์)นว.
6นนร.ขจิตร์ปทุมศิรินว.
7นนร.ธงชัยสุทธิเสงี่ยมนว.
8นนร.พิชิตคงประยูรนว.
9นนร.เสวกตาดทองนว.
10นนร.ชาญณรงค์ขวัญอยู่นว.
11นนร.ประสานชูจินดานว.
12นนร.เปล่งมาลสุทธิ์นว.
13นนร.ประพัฒน์กฤษณจันทร์นว.
14นนร.เลิศชูโต
15นนร.วินิจตาปสนันทน์นว.
16นนร.ฉัตรจูฑะพงศ์นว.
17นนร.วินัยธรรมรักษานว.
18นนร.ประยุทธพิณเจริญ(พินเจริญ)นว.
19นนร.ทองหล่อศรีปราโมชนว.
20นนร.สุนทรกระเทศนว.
21นนร.สำราญเทศขยัน(เทศนะนาวิน)นว.
22นนร.เกษมเมฆลอยนย.
23นนร.จารุจันทคณา
24นนร.สำเร็จนิยมเดชกล.
25นนร.สนั่นเย็นสุดใจกล.
26นนร.ประเสริฐโตสมบัติกล.
27นนร.ณรงค์ธีระศาสน์กล.
28นนร.พิทักษ์เจริญศิริกล.
29นนร.ประสิทธิ์พอนอ่วมกล.
30นนร.มานิตพิชิตชโลธรกล.
31นนร.ชาครรัตนผัสสะกล.
32นนร.วิสูจน์รักแผนกล.
33นนร.มณเฑียรลุมพิกานนท์กล.
34นนร.พิมลคังคะสมบูรณ์นย.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th