⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2490
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 45, เตรียมนายเรือ รุ่น 10
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.พจน์สัตตบุศย์นว.
2นนร.สุรินทร์แสงสนิทนว.
3นนร.อัศวินหิญชีระนันทน์นว.
4นนร.เวศน์น้อยพยัคฆ์นว.
5นนร.สมโภชขมะสุนทรนว.
6นนร.ทวีมนต์ไตรเวศย์อศ.
7นนร.วัธนพลเสนีย์วงศ์ ณ อยุธยานว.
8นนร.ดุสิตสิทธิศิรินว.
9นนร.โสธรรามเดชะ(สุญาณเศรษฐกร)นว.
10นนร.สุเมธหิญชีระนันทน์อศ.
11นนร.ไสว(ศักดิ์ชาย)แก้วจินดานว.
12นนร.จำนงอินทรบุหรั่นนว.
13นนร.ภุชงค์รัชไชยบุญนว.
14นนร.ถวัลย์ชุ่มเทศสร(ชุมเทศศร)นว.
15นนร.วิจิตรวินิจฉัยกุล
16นนร.มนูสาคริกนว.
17นนร.อาวุธอมาตยกุลนว.
18นนร.สกลจันทมาศนว.
19นนร.อภิชิตขาวสอาดนว.
20นนร.ศุภชัยบุญเนาว์นว.
21นนร.อาจิณ(อาจินต์)ทังสุบุตรนว.
22นนร.พิชิตชวนะเสนนว.
23นนร.อดิเรกยมจินดานว.
24นนร.จิรพลธูปทองนว.
25นนร.ประเชิญอนันตสุรกาจนว.
26นนร.อาจไวภาษา
27นนร.ถาวรพงศ์พิพัฒน์นว.
28นนร.ขันธ์ชมะนันทน์นว.
29นนร.ประหลาดวีระปรียะ(วีระปรีย)นว.
30นนร.สุคนธ์โอวาทนว.
31นนร.สมมาทสันธิเพ็ชรนว.
32นนร.วิชชุอิศรางกูร ณ อยุธยานว.
33นนร.ไสววิไลหงษ์นว.
34นนร.ชัชวาลย์ศรีสุวรรณพธ.
35นนร.อุดมนารถศิลปนว.
36นนร.สันต์ชีเพ็งพันธุ์(อัจจิมาธร)นว.
37นนร.วิชัยสุพรรณพงศ์นว.
38นนร.สุเทพ(เทพ)สุภาสงวนนว.
39นนร.ยอดยุทธคุปตวานิชนย.
40นนร.สนิทการุณยวนิชพธ.
41นนร.ชนกบริบาลบุรีภัณฑ์พธ.
42นนร.นิวัตร์(นิวัตร)อินทรโฆสิตนว.
43นนร.เชิดศักดิ์สุขกิจบำรุงนว.
44นนร.ถวัลย์เหราบัตย์พธ.
45นนร.เกียรติพงศ์เที่ยงกมลนย.
46นนร.อำนวยผาสุขดีนว.
47นนร.โสภณรุมรัตนะนย.
48นนร.ประสิทธิ์สว่างกุล
49นนร.ประสาทพรมวังพธ.
50นนร.สมพงษ์ผาสุขกล.
51นนร.พัลลภรัตนอุบลกล.
52นนร.ชลินทร์นาวานุเคราะห์กล.
53นนร.ขจรศักดิ์ชวนเกษมกล.
54นนร.บุญสมนาคสวัสดิ์กล.
55นนร.ประยูรกัณฑโชติกล.
56นนร.สมนึก(ธนิต)คัมภิรานนท์กล.
57นนร.พิษณุสัจจานนท์กล.
58นนร.วิทูรจันทรางศุกล.
59นนร.ประวิตรปิ่นทองกล.
60นนร.ยงยุทธ(ธนพงศ์)สมบูรณ์ผลกล.
61นนร.สุเชษฐ์อ่องสุวรรณกล.
62นนร.สายัณห์(สายัณฑ์)รื่นวงษากล.
63นนร.อัมพรพิจารณ์จิตรกล.
64นนร.สุนทรพงศ์อนันต์กล.
65นนร.ตรุษเอมะวรรธนะกล.
66นนร.ชะมายคมสันกล.
67นนร.ประสิทธิ์จันทรเวคินกล.
68นนร.พงษ์วิชากรกุลกล.
69นนร.อัมพรถิระธรรมกล.
70นนร.อุดมเศาภายนกล.
71นนร.วิทยากลินวิทยากล.
72นนร.นิรันดรชิตานนท์กล.
73นนร.สาโรจน์วิชิตนันทน์กล.
74นนร.สมพงษ์(ส่งชาติ)อำนวยกล.
75นนร.หิรัญเกษตระทัตกล.
76นนร.เชี่ยวชาญณ ระนองกล.
77นนร.สมยศศรีสุบินกล.
78นนร.เฉลียวไววิทยะกล.
79นนร.นิพนธ์ยุกติรัตน์กล.
80นนร.ปรีชาสันติเวชชกุลกล.
81นนร.พุฒแจ้งจวบแก้วกล.
82นนร.จำรัตน์รอดเสียงล้ำกล.
83นนร.ประสิทธิ์มงคลประสิทธิ์กล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th