⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2491
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 46, เตรียมนายเรือ รุ่น 11
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.สมพงษ์กมลงามนว.
2นนร.สำราญสมรูปนว.
3นนร.เชลงองอาจนว.
4นนร.ขาวเขียวไพศาลนว.
5นนร.อุสาห์สาคริกนว.
6นนร.ประเสริฐเดี่ยววานิชนว.
7นนร.สมบูรณ์เนียมลอยนว.
8นนร.ศิริทองวิบูลย์นว.
9นนร.เจตน์มณีนาคนว.
10นนร.ประนันท์(สุรเศรษฐ์)ศรีพิพัฒน์นว.
11นนร.นิยมปาละกุลนว.
12นนร.ชัชวาลคงดิศนว.
13นนร.วุฒิจินดาไทยนว.
14นนร.ชวลิตชินะนาวินนว.
15นนร.กล้าหาญชนะมาพธ.
16นนร.วิโรจน์ศุภกาญจน์นว.
17นนร.ประมวลกิ่งเกตุพธ.
18นนร.โรชวิภัติภูมิประเทศนว.
19นนร.ประดิษฐ์เจริญมิตรนว.
20นนร.สุรพลวนทัศน์นว.
21นนร.พายูรโอภาสพร้อมนว.
22นนร.สมพงศ์พัธนชีวินนว.
23นนร.กังวาฬเทพหัสดิน ณ อยุธยานว.
24นนร.นุกูลจิตสุคนธ์นว.
25นนร.สุทรรศน์จูฑะพลนย.
26นนร.สมศักดิ์พื้นชมภูพธ.
27นนร.สุพจน์คงพ่วงนว.
28นนร.สุนทรโกมลวณิชนว.
29นนร.สมชายฉวีวัฒน์นว.
30นนร.พิสิษฐสุวรรณะชฏพธ.
31นนร.จำลองปั้นประดิษฐ์พธ.
32นนร.ขบวนยุวะนิมิพธ.
33นนร.ประกอบจันทศรี(จันทรศรี)พธ.
34นนร.พิศลจันทนีนว.
35นนร.คลองวันปวนะฤทธิ์พธ.
36นนร.ศรีศักดิ์ปูรณัณนย.
37นนร.ประเสริฐอินทรโชตินย.
38นนร.สุจิตต์บุนนาคนย.
39นนร.สว่างสุวรรณพงษ์กล.
40นนร.สุวัฒน์จรูญกลรักษ์กล.
41นนร.แถบ(สถาพร)นักสอนกล.
42นนร.สมควรดิลกสัมพันธ์กล.
43นนร.จรัญสุวรรณศรีกล.
44นนร.สันทัดสามกษัตริย์กล.
45นนร.ประมวลเกษรกล.
46นนร.จิตตวีร์ภูมิจิตรกล.
47นนร.สมหมายใช้สมบุญกล.
48นนร.ประเจียดเขียวลงยากล.
49นนร.จำนงสมศักดิ์กล.
50นนร.ชวลิตสังกรธนกิจกล.
51นนร.ธวัชโพธิวิหคกล.
52นนร.เผดิมพุ่มบัวกล.
53นนร.ปรีชาพันธุ์โพคากล.
54นนร.ถวิลหะรินสุตกล.
55นนร.อรุณหุณฑนะเสวีกล.
56นนร.ธีระอุตตรานนท์กล.
57นนร.อุดมคชาชีวะกล.
58นนร.ไพรัชพูลดีกล.
59นนร.นาค(นที)จันทร์สุวรรณกล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th