⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2492
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 47, เตรียมนายเรือ รุ่น 12
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ไพบูลย์นาคสกุลกล.
2นนร.ณรงค์โอสถานนท์นว.
3นนร.สมพงษ์ยอดประสิทธิ์นว.
4นนร.จุมพลพรพงศ์นว.
5นนร.วิจิตรสิโตทัยนว.
6นนร.ดิลกภัทรโกศลนว.
7นนร.ไพรัชชูธงชัยนว.
8นนร.ไฉนสุวรรณกิตตินว.
9นนร.อรุณไกรสินธุ์นว.
10นนร.ศุภวารมิลินทางกูรนว.
11นนร.สมบัติสิงหกุลนว.
12นนร.ไพศาลบุณยศานตินว.
13นนร.สมปอง(จักรชัย)โกมลวิภาตนว.
14นนร.กมลสุขสิงห์นว.
15นนร.วิเศษ(เจตน์)ไชยลาโภนว.
16นนร.สุนันท์กาญจนะอศ.
17นนร.บำเหน็จติปยานนท์นว.
18นนร.เบ็ญจะ(กุศล)วิสมิตะนันทน์นว.
19นนร.ผดุงวรรณศิลปินนว.
20นนร.วิฑูรย์หมีเนียม(คเชนทรัสย์)นว.
21นนร.แก้วทองสลวยนว.
22นนร.มนตรีสงวนเรืองนว.
23นนร.ศรีกุลนนทรีย์อศ.
24นนร.โกวิทย์วัฒนธรรมนว.
25นนร.อำนวยศรีวิโรจน์อศ.
26นนร.บรรจงทรัพย์แสนดีอศ.
27นนร.เฉลิมแช่มสวัสดิ์นว.
28นนร.สุรินทร์สมิตดิลกนว.
29นนร.สำเริงชุณหชาตินว.
30นนร.ศิริชัยโกมลกุญชรนว.
31นนร.อุกฤษมานะเลิศพธ.
32นนร.สุกรีทัดเจริญอศ.
33นนร.สนม(วินัย)ทิพย์โสนว.
34นนร.ฤทธิ์จันทวิรัชนว.
35นนร.เผชิญบุญวิทยานว.
36นนร.สุนทรอรัณยภูตินว.
37นนร.เชษฐ์กัลยาณมิตรนว.
38นนร.นิเวศน์เกตุชาตินว.
39นนร.ทวีพันธุ์ส่งสายนว.
40นนร.สัมพันธุ์ช่างเขียนดีนว.
41นนร.สุรนิตย์บูรณยุกติกล.
42นนร.เรืองศักดิ์เที่ยงคำนย.
43นนร.มานิตย์ทุมมานนท์นว.
44นนร.ฉลวย(สุปรีย์)นนทพันธุ์นว.
45นนร.นัทธีโสมะนันทน์นว.
46นนร.วิริยะเนียวกุลนว.
47นนร.ศิริเจนศุภการกล.
48นนร.กิตติตระกูลฮุนกล.
49นนร.อำนาจจันทนมัฏฐะกล.
50นนร.จตุพลเทศประทีปกล.
51นนร.สมภพแสวงกิจกล.
52นนร.ประกอบนิโครธานนท์กล.
53นนร.บำรุงปิยะวาทินกล.
54นนร.ปรีชาสงเจริญกล.
55นนร.สิทธิไบรนางกูรกล.
56นนร.สำราญเอี่ยมขำกล.
57นนร.สุธีสุวัตถิกล.
58นนร.จรินทร์บุรานนท์กล.
59นนร.สำเภาคมสันกล.
60นนร.หยวกญาดีกล.
61นนร.สุขเกษมวิมลกล.
62นนร.รุจิปั้นปัญญากล.
63นนร.วิโรจน์ชมชื่นจิตต์กล.
64นนร.ประพิศยุกตานนท์กล.
65นนร.ผล(กำพล)ประเสริฐสุขกล.
66นนร.วิเชียรศิริไพบูลย์กล.
67นนร.ประสมณ บางช้างกล.
68นนร.สุเมธเวชนิพันธ์กล.
69นนร.ประกอบกรโกสียกาจกล.
70นนร.ประสงค์มณีสารกล.
71นนร.เอียดน้อยสัจจานนท์กล.
72นนร.ไชยรัตน์เกตุแก้วนว.
73นนร.ประทุมมงคลประสิทธิ์กล.
74นนร.ม.ร.ว.จุลวุฒิเกษมสันต์กล.
75นนร.อุดมวิภาสวัสดิ์นย.
76นนร.สุจิตต์ยอดดตมรกล.
77นนร.ภิญโญชมสุขประกิตกล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th