⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2493
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 48, เตรียมนายเรือ รุ่น 13
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ประเวชโภชนสมบูรณ์อศ.
2นนร.ธวัชชัยโกศลนาวินนว.
3นนร.ประพันธ์(พัน)รักษ์แก้วนว.
4นนร.วิเชียรเรืองศรีนว.
5นนร.ไกรวัลจันทเขตนว.
6นนร.อนุศักดิ์จิตรสุขนว.
7นนร.สมพรสุวรรณะบุณย์อศ.
8นนร.จำนงเพ่งจิตต์นว.
9นนร.สุธนหิญชีระนันทน์นว.
10นนร.บริสุทธิ์จันทรไทยนว.
11นนร.สุกิจเย็นทรวงอศ.
12นนร.วิชัยเลี่ยมทองนว.
13นนร.ทวีพันธุ์โภคานว.
14นนร.วินัยทุงสุบุตรนว.
15นนร.ชะโอษฐ์พัฒนฤกษ์สินนว.
16นนร.คำนึง(ยุทธนา)กุลพิบูลย์นว.
17นนร.สมนึกรักซ้อนนว.
18นนร.เต็มจารุตามระนว.
19นนร.เพิ่มศักดิ์เวชชานุเคราะห์อศ.
20นนร.อำพันเอี่ยมณรงค์นว.
21นนร.วิริยะนิลรังษีนว.
22นนร.ชะเอิบสดับบัณฑิตย์นว.
23นนร.สุวิทย์บัวเผื่อนนว.
24นนร.บุญเลิศเอี่ยมทัศนานว.
25นนร.ประสิทธิ์ใจเปี่ยมนว.
26นนร.ปรีชา(ปชาศักดิ์)โมกขะสมิตนว.
27นนร.ศรีรัตน์ศักดิ์สุนทรนว.
28นนร.สุบินยิ้มเนียมนว.
29นนร.สุขเกษมตันตราจิณนว.
30นนร.วรจิตต์สิทธิโยธาคารนว.
31นนร.ปรีชาคูหเจริญนว.
32นนร.พินิจ(บัณฑิตย์)ชุณหวัณ(ชุณหะวัณ)นว.
33นนร.จำรัสอิ่มเอิบธรรมนว.
34นนร.มนูศรีวิโรจน์นว.
35นนร.บุญรอดวัฒนะมงคลนว.
36นนร.สมนึกจันทมาศนว.
37นนร.สายันห์สุนันทิวัฒน์อศ.
38นนร.สุชาติเกษมศุขนว.
39นนร.จำรูญดุลยนันท์กล.
40นนร.วิเชียร(คงศักดิ์)บัวพิมพ์กล.
41นนร.รัตน์เศวตเศรนีกล.
42นนร.มงคลโชติกานนท์กล.
43นนร.อนันต์สู่บุญกล.
44นนร.สำนวนอุดมวงศ์กล.
45นนร.สรรค์หุตะโกวิทกล.
46นนร.เขียนภิรมย์ชาติกล.
47นนร.ตวงรัตน์บุณโยบลกล.
48นนร.จำลองพุกกะรัตน์กล.
49นนร.อัมพรเฟื่องระบิลกล.
50นนร.ทวีศักดิ์อารุณีกล.
51นนร.ชุมพลภุมมรานนท์(ภุมมรานนท์)กล.
52นนร.วิจิตรชุมนุมมณีกล.
53นนร.อดุงคชรินทร์กล.
54นนร.กรีฑาพรรธนะแพทย์กล.
55นนร.ชอบนาคเวกกล.
56นนร.เผอียด(ผเอียด)อายนบุตรกล.
57นนร.ยรรยงกุลกำม์ธรกล.
58นนร.ไชยวัฒน์รัตนอุบลกล.
59นนร.สุมนสังขพิชัยพธ.
60นนร.เมืองสุวรรณสมพธ.
61นนร.จุฑาเทพานนท์พธ.
62นนร.ประเก็บอนันตสุขพธ.
63นนร.ชวลิตอวสานะพันธุ์พธ.
64นนร.จำนงเรืองเดชพธ.
65นนร.นิพัธชินะนาวินพธ.
66นนร.ประเสริฐสุขประดิษฐ์พธ.
67นนร.สมพงษ์สุทธิสานนท์นย.
68นนร.คนึงเพิ่มทรัพย์พธ.
69นนร.บรรจงทีขะระพธ.
70นนร.กวีสงวนคำนย.
71นนร.จำหลักแก้วสุวรรณนย.
72นนร.สมพรสุมานันท์นว.
73นนร.อุกฤษฎ์หาญสมบูรณ์นย.
74นนร.สนองฉิมเฉลิมพธ.
75นนร.ประพรจรูญพรนย.
76นนร.ไพบูลย์สุทธาศวินนย.
77นนร.วิพัฒน์ภูมิสวัสดิ์นว.
78นนร.ชำนูญจันทราภัยนว.
79นนร.ประชิตพิเศษสุรฤทธิ์นย.
80นนร.อดุลยเดชเภกะนันท์นย.
81นนร.สมนึกสุธรรมพันธุ์นย.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th