⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2494
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 49, เตรียมนายเรือ รุ่น 14
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.สุรินทร์ทองเจริญนว.
2นนร.สมทรง(ทรงสิทธิ)วิลัยรักษ์(วิไลลักษณ์)(กิตติพีรชล)นว.
3นนร.วิรัติสุดรักนว.
4นนร.เจาะจงโชติช่วงนว.
5นนร.ทิวาเลี้ยวกลับถิ่นนว.
6นนร.บัญชาบุณยพุกกนะนว.
7นนร.สมนึกรักประทุมนว.
8นนร.อรรณพบินสะมัน(วิยกาญจน์)นว.
9นนร.วรเดชสำเนียงตรง(ปุญญโฆษะ)นว.
10นนร.โลมวีระปรียนว.
11นนร.สุวิทย์วัฒนกุลนว.
12นนร.ทวีมณีดิษฐ์นว.
13นนร.จงกลโฉมทองดีนว.
14นนร.บุญเชิด(เชิดศักดิ์)ศรีสัมฤทธิ์นว.
15นนร.สมบัติรัชฎานว.
16นนร.สุวิตต์วัฒนดำรงนว.
17นนร.สมนึกพัฒนวิบูลย์นว.
18นนร.กระหยิ่มพิชัยกุลนว.
19นนร.บุญเลิศจงใจนว.
20นนร.บรรจบอาจวารินทร์นว.
21นนร.พงศ์ศักดิ์วงศ์สมุทรนว.
22นนร.กิตติชัยเสนาณรงค์นว.
23นนร.ประชุมเครือวัลย์นว.
24นนร.ประเทืองแก้วอัมพรนว.
25นนร.เอนกคูสกุลนว.
26นนร.สะรินทร์วงษ์สุวรรณนว.
27นนร.หันสกุลพานิชนว.
28นนร.สมคิดมาระเนตร์นว.
29นนร.พยุงรักบำรุงนว.
30นนร.ถาวรตาปสนันทน์นว.
31นนร.เสริมหัตถโกศลนว.
32นนร.ไพฑูรย์มณฑาพันธุ์นว.
33นนร.ชลูดดีเดชนว.
34นนร.เชิดรุ่งอุทัยนว.
35นนร.วิเชียรศันสยะวิชัยนว.
36นนร.ณรงค์ฮวดสุวรรณ(สุวรรณบัณฑิต)นว.
37นนร.สมบูรณ์น้อยฉายานว.
38นนร.ชาตรีชาลีนว.
39นนร.ไพโรจน์สันติเวชชกุลนว.
40นนร.ประถมบุญแต่งนว.
41นนร.บุญชู(ประยุทธ)ลักษณะกุลบุตรนว.
42นนร.สุเมธีสุวรรณทีปนว.
43นนร.โอภาสวรรณโกวิทนว.
44นนร.สุนทรอาญาสิทธิ์นว.
45นนร.สุมานิตย์กระบวนรัตน์นว.
46นนร.คณินรักธรรมกล.
47นนร.เชื้อเกตุพุกกล.
48นนร.อุบลแผลงจันทึกกล.
49นนร.เทพินทร์โพธิผละกล.
50นนร.สุพร(พรชัย)สุนทรเกตุกล.
51นนร.ประวิทย์นุชเนตรกล.
52นนร.มณเฑียรมุ่งถิ่นกล.
53นนร.ธวัชฉายาชวลิตกล.
54นนร.ปราโมทย์อัตนโถกล.
55นนร.เจริญ(ระวิน)ศรีสรรพางค์กล.
56นนร.ทวีโพธิ์ทองกล.
57นนร.กระแสสินธุเสกกล.
58นนร.ประดิษฐ์มงคลประสิทธิ์กล.
59นนร.สรรพางค์พูลอำไภย์กล.
60นนร.วิจารณ์ควรเอี่ยมกล.
61นนร.ประเสริฐตระกูลนุชกล.
62นนร.ปรีชาเลี่ยมสวงนกล.
63นนร.พยับพยุงธรรมกล.
64นนร.เพ็ชรศิริยงค์กล.
65นนร.สมโภชน์ปาละนันทน์กล.
66นนร.อัมพรอยู่สุขกล.
67นนร.อุทัยเจริญพงศ์กล.
68นนร.อาภรณ์รัตนเรืองกล.
69นนร.ศิโรชมาบางครุกล.
70นนร.บุญทรงวุฒินันท์กล.
71นนร.เสรีผู้นำพลกล.
72นนร.สกลเมฆวัฒน์กล.
73นนร.ถนอม(ธีระ)เมนะพันธุ์นย.
74นนร.สมหวังตันเสถียรนย.
75นนร.ประทีปมิ่งเมืองนย.
76นนร.ระดับเจียรกุลนย.
77นนร.ปิติสภานนท์นย.
78นนร.โอภาศจำรัสศรีนย.
79นนร.เสริมศักดิ์ศังขจันทรานนท์นย.
80นนร.สงบศรลัมพ์นย.
81นนร.อมรสุวรรณบุปผานย.
82นนร.มั่นศักดิ์พันธุ์บัวหลวงนย.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th