⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2495
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 50, เตรียมนายเรือ รุ่น 15
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เกาะหลักเจริญรุกข์นว.
2นนร.ปฐมพานิชปฐมกล.
3นนร.สรชัยจันทร์แป้น(สรรเสริญ)
4นนร.สุมนอามระดิษฐ์กล.
5นนร.สมนึกจันทรวิถีนว.
6นนร.โอภาสชนานิยมกล.
7นนร.สุวรรณนพคุณพิบูลย์สวัสดิ์นว.
8นนร.บุญญฤทธิ์นวลประเสริฐกล.
9นนร.จตุรงค์พันธุ์คงชื่นนย.
10นนร.บุณฑริกชเยนทร์นว.
11นนร.ชลินทร์สาครสินธุ์นว.
12นนร.บุญปลูก(ปลูกศักดิ์)แป้นเจริญนว.
13นนร.สมานทองเจริญกล.
14นนร.สมคิด(ฉัฐวัตร)ใจอิ่มกล.
15นนร.สมบุญระหงษ์นว.
16นนร.คำนึงเทียนศิริกล.
17นนร.ไพรัญแสงเพ็ชร์ส่องกล.
18นนร.ชุมพลอติแพทย์นว.
19นนร.ปรีชาบุญส่งนว.
20นนร.สมรักจันทมาศกล.
21นนร.เรืองศักดิ์(ทรงพล)อยู่แสงกล.
22นนร.สมศักดิ์เอกมหาชัยนว.
23นนร.บุญรอดจ้อยจำรูญพธ.
24นนร.เจริญโรจน์วาจนะวินิจกล.
25นนร.ปรีดากาญจนรัตน์นย.
26นนร.ดุษฎีสายสิงห์ทองนว.
27นนร.วิวัฒน์ปัณฑวังกูรกล.
28นนร.เชี่ยวโรจนชลากล.
29นนร.จงรักษ์โฉมทองดีนว.
30นนร.เฉลิมสระเอี่ยม
31นนร.ประวิทย์ศิวรักษ์นว.
32นนร.ชัยรัตน์ศรีตุลานนท์กล.
33นนร.กิจการณ์อเนกะมัยกล.
34นนร.กาเวียร์ไสยวรรณนว.
35นนร.พูลสุขชูปํญญานว.
36นนร.จรัญกาญจโนมัยกล.
37นนร.ประยูรคงคานนท์นว.
38นนร.คันทรงนรินทร์นย.
39นนร.ชัชวาลวรรธนะวิภาตกล.
40นนร.ประเสริฐทองเจือนว.
41นนร.ปรีชา(รัธต)รัชตะวรรณกล.
42นนร.นาวินสว่างเนตรกล.
43นนร.ปรีชารัตนมงคลนว.
44นนร.วิญญูกิจวิริยะกล.
45นนร.สุพจน์พรหมเดชนย.
46นนร.สมพงษ์ศิริหงษ์นว.
47นนร.ประชามัลลิกานนท์
48นนร.ถวิลพรหมวิภากล.
49นนร.ประเทืองอิ่มอารมณ์กล.
50นนร.นิรันดร์โรหะทัศน์นว.
51นนร.ฉลาดสิมะเสถียร
52นนร.อาดุลย์สัมภวะผลนว.
53นนร.พิศิษฐ์ศาลิคุปตนว.
54นนร.ทินกรคุณวัฒน์พธ.
55นนร.ขันอินนัดดากล.
56นนร.บำรุงขาวรัตน์นว.
57นนร.สุมิตรชื่นมนุษย์นย.
58นนร.สุพินศิริพันธุ์กล.
59นนร.ธรรมนูญนาคสกุลนย.
60นนร.วิรัชกนิษฐานนท์กล.
61นนร.สญชัย(สัญชัย)พันธุ์ทรัพย์นว.
62นนร.สมศักดิ์พัฒนวิบูลย์นย.
63นนร.วสันต์จิตตินันทน์พธ.
64นนร.ดำริอิ่มโอชานว.
65นนร.สมพงษ์จีระเศรษฐ์นว.
66นนร.ถนอมเจริญลาภอศ.
67นนร.อาภรณ์นิวาตานนท์นย.
68นนร.กำจรบูรณสัมฤทธิ์นว.
69นนร.ทวีคชเสนีนย.
70นนร.ประพายหมีทองนว.
71นนร.เผอิญ(เศรษฐ์)คุ้มปรีดีนว.
72นนร.สิทธิวัฒน์หาญสมบูรณ์นย.
73นนร.บุญช่วยนิทธยุพธ.
74นนร.ศรีบุญมีรอดนว.
75นนร.ดวงกมลเดชประดิยุทธ์
76นนร.เฉิดชาติจันทรเวคินกล.
77นนร.ประเมิน(ประมุข)ประสานฉิมพธ.
78นนร.ชีวินชัยกุลนย.
79นนร.ศรีรัตน์ปัญญสุทธิ์พธ.
80นนร.สุชาติเอกรัตน์นว.
81นนร.สมุทรเลาหะจินดาพธ.
82นนร.จำลองจึงศิริ(กิติกัมรา)นว.
83นนร.ปรีชาโสภณดิลกนย.
84นนร.วิสิษฐ์โหตรภวานนท์นว.
85นนร.วิชัยโสธนะนย.
86นนร.สุรัตน์รัตนพฤกษ์นว.
87นนร.ประยงค์ปานแดงนว.
88นนร.ประยูรสินแสงแก้วอศ.
89นนร.สวัสดิพรพุทธิแพทย์นว.
90นนร.ธัชพงษ์วิวัฒน์กุลนย.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th