⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2497
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 52, เตรียมนายเรือ รุ่น 17
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ธีรชัยตั้งเจริญนว.
2นนร.วินัยอินทรสมบัตินว.
3นนร.รังสรรค์เตมียเวสนว.
4นนร.วิญญาณเงียบสนิท(สันติวิสัฎฐ์)นว.
5นนร.พิรัสเลอศิลป์นว.
6นนร.สามารถพานิชการนว.
7นนร.อุดมสาตราวุธนว.
8นนร.สุทินปูชนีย์นว.
9นนร.ตระกูลพุ่มเสนาะนว.
10นนร.น้อย(หิรัญ)ทิพย์เสถียรนว.
11นนร.สุนทรศิริรักษ์นว.
12นนร.สวัสดิ์รัศมีนย.
13นนร.มานิตย์อำไพนว.
14นนร.เฉลิมพลเทพหัตถีนว.
15นนร.สุรีย์บำเรอหน่อทหารนว.
16นนร.วิชิตสร้อยสุวรรณนว.
17นนร.วินทุสารณ สงขลานว.
18นนร.สัญญาวงศาโรจน์นว.
19นนร.พะนอ(พรต)จันทรัคคะนว.
20นนร.ศักดิ์ชัยศิลป์ประกอบนว.
21นนร.เสน่งทวีสมบูรณ์นว.
22นนร.สมรักแขวงโสภานว.
23นนร.ประมวลนาคะมโนนว.
24นนร.ชัชชัยอรรถยุกตินว.
25นนร.ประจักษ์เกษร์อังกูรนว.
26นนร.วิชัยอร่ามกุลนว.
27นนร.ผ่อน(สุรยุทธ)มีจั่น(สอนพงศ์)นว.
28นนร.โฉลกโชตนาการนว.
29นนร.อุฬารมงคลนาวินนว.
30นนร.นิยมทองศิรินว.
31นนร.ประเจิดกลิ่นโกศลพธ.
32นนร.อุทัยพจน์พริ้งนว.
33นนร.ชนทัตปุณณภูมินว.
34นนร.อำพนใบกว้างนว.
35นนร.พินิจทองอร่ามนว.
36นนร.พัฒนพงษ์ศรีเพ็ญนว.
37นนร.ไพบูลย์เอี่ยมสุโรนว.
38นนร.บรรจงอินทุประภานว.
39นนร.ไพบูลย์นพจินดานว.
40นนร.ประวิทย์ปาลศรีนว.
41นนร.ผดุงรัฐศรีเพ็ชรนว.
42นนร.พานิช(พาณิช)นัยนานนท์นย.
43นนร.บุญยิ่ง(ยิ่งยศ)ภักดีพันธ์นว.
44นนร.จุลปรีชาวารุณประภานว.
45นนร.ชัยชิตรัตนะผลนว.
46นนร.อุทิศรัตนารักษ์นว.
47นนร.สกุลสาเงินพธ.
48นนร.มานพมาโนษยวงศ์นว.
49นนร.อรุณเสริมสำราญนย.
50นนร.สมศักดิ์ทองประไพนว.
51นนร.ประวิง(ประยุทธ)เทศวิศาลนว.
52นนร.ประจวบทองผิวนย.
53นนร.สมัครคงสิทธิ์นว.
54นนร.มงกุฏบุรจรรย์นย.
55นนร.จำนงค์เศวตเศรณีกล.
56นนร.ขุนทอง(ปณิธาน)ธรรมบำรุงนว.
57นนร.นิสสัยลิ้มเจริญนย.
58นนร.สุวิชนารถวรทัตนว.
59นนร.วีระพันธ์สันติเวชชกุลนว.
60นนร.สมบัติเมินนนทรีพธ.
61นนร.พูลสวัสดิ์ชูปัญญากล.
62นนร.สำรวย(ณรงค์)วิจิตรภัทรกล.
63นนร.คำนวณสุวรรณศิริกล.
64นนร.วิโรจน์วิบูลย์เจริญกล.
65นนร.จำนรรจ์สุวรรณอัฒฑ์กล.
66นนร.อัมพรภูยาธรกล.
67นนร.ยงยุทธณ นครอศ.
68นนร.สรรเสริญเทียนเพ็งกล.
69นนร.สมหมายภูมิผลอศ.
70นนร.เวคินนาถนิติธาดาพธ.
71นนร.ประสิทธิ์บุญธรรมพธ.
72นนร.สมบูรณ์โสมาภาอศ.
73นนร.นาวิน(ประเสริฐ)วัฒนรัตน์นย.
74นนร.อัมพรพุทธนิมนต์กล.
75นนร.ประทานจิตราคณีกล.
76นนร.ละเอียดสังชญาอศ.
77นนร.วีระยุทธแย้มโชติอศ.
78นนร.พิพัฒน์ควรสุวรรณกล.
79นนร.สมควรทิพยทัศน์พธ.
80นนร.บรรจงธารีภาพกล.
81นนร.อุกฤษอิศรางกูร ณ อยุธยากล.
82นนร.อำพลละลายบาป(ไร้บาป)กล.
83นนร.พิสุทธิ์ฝ่ายวงศ์จันทร์พธ.
84นนร.นิรันดร์ปัทมสิงห์อศ.
85นนร.จุฑา(วีระวัฒน์)เศวตนันทน์นย.
86นนร.สมหวังจำปาทองพธ.
87นนร.สมศักดิ์มฤทธิดากล.
88นนร.วิชัยอินทรสถิตย์กล.
89นนร.วาสนาวงศ์พรหมเมฆกล.
90นนร.พิจัยเดชดำรงกล.
91นนร.สมศักดิ์กะรีวัตกล.
92นนร.มนูญสุมนเตมีย์กล.
93นนร.เกรียงไกรสังขเนตรอศ.
94นนร.เอนกพงษ์พินิจอศ.
95นนร.สนิทไวว่องกล.
96นนร.พาศศักดิ์ลางคุลเสนกล.
97นนร.สัมพันธ์กัณหสิริทอ.
98นนร.สงวนไชยสุตทอ.
99นนร.ร่วมวงศ์ปัทมดิลกทอ.
100นนร.สุขนารักษ์(ภาสกร)จูฑะพุทธิทอ.
101นนร.จรัสสุกปลั่งทอ.
102นนร.ไกรศรีรามเดชะทอ.
103นนร.ดุสิตสารชวนะกิจทอ.
104นนร.อิ่มใจเจริญใจทอ.
105นนร.ดำรงค์ทับทิมแสงทอ.
106นนร.มงคลอิ่มโอชาทอ.
107นนร.สรการ(สมกาญจน์)วิสุทธิเสนทอ.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th