⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2499
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 54, เตรียมนายเรือ รุ่น 19
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ประสาทศรีผดุงนว.
2นนร.สมบัติไชยทรัพย์นว.
3นนร.จิตพรตันติกุลนว.
4นนร.ธำรงวิบูลเสถียรนว.
5นนร.วรงค์ส่งเจริญนว.
6นนร.ถวิลธรรมถนอมนว.
7นนร.เกรียงวุธสมุทรกลินนว.
8นนร.วีระจงเจริญนว.
9นนร.วิวิธสัตยานนท์อศ.
10นนร.เสนอสุพรรณรัตน์นว.
11นนร.สุรวุฒิมหารมณ์นว.
12นนร.จรูญมากันต์นว.
13นนร.กิตติสุตะพาหะนว.
14นนร.ชาญวีระประจักษ์นว.
15นนร.มนตรีอติแพทย์นว.
16นนร.อุทัยรื่นเริงนว.
17นนร.สุธาวิรัชพันธ์นย.
18นนร.มาตราอำไพพัสตร์นว.
19นนร.สุพันธ์ศุภสมุทรนย.
20นนร.สมพงษ์สินค้าเจริญ(นาวีสุรพล)นว.
21นนร.ทวีศักดิ์ชีพเป็นสุขนว.
22นนร.สนาน(ชเนนทร์)มีทองคำนว.
23นนร.สุจินต์ธรรมรักษากล.
24นนร.มานิตย์ดีมากนย.
25นนร.ชุมศักดิ์มัธยมจันทร์กล.
26นนร.ปฏิมาสุชีวะทอ.
27นนร.วสินธ์สาริกะภูตินย.
28นนร.พะยอม(ณฤดล)ปุราคำนย.
29นนร.อนุวรรตน์ชั้นบุญพธ.
30นนร.ฉลองศาสตรสุขนว.
31นนร.ใจสันต์ไม้เกตอศ.
32นนร.กรชัยวรอุไรนว.
33นนร.เล็ก(พันยุทธ์)พุ่มสุวรรณ์นว.
34นนร.สมภาพวิบูลย์บัณฑิตกิจ
35นนร.ประวุฒิ(กรวุฒิ)กระบวนรัตน์พธ.
36นนร.ประสิทธิ์ละวาทิน(รักวาทิน)นว.
37นนร.สมบูรณ์ศรีวรนารถนว.
38นนร.ประสิทธิ์ลัทธิธรรมนว.
39นนร.สมุทรวงษ์จิราษฎร์นว.
40นนร.สมภูรณ์สุนทรเกตุนย.
41นนร.กมลพิริยพฤนต์นว.
42นนร.ม.ล.สามารถเกษมสันต์นว.
43นนร.ประสิทธิ์โสภากุลนย.
44นนร.ไกรชิตศิริสมบัตินว.
45นนร.พนัสถีติปริวัตร
46นนร.พิจิตรเกษร์อังกูรนว.
47นนร.ภูมินทร์(มินท์)กลกิจกำจรนย.
48นนร.ประเดิมชลเชาวฤทธิ์นว.
49นนร.บวงงามบริสุทธิ์ธรรมนย.
50นนร.สุนัยสนธิไทยอศ.
51นนร.อารีย์บัวทรัพย์กล.
52นนร.ผ่องชาติชูศรีนว.
53นนร.วิสูตรสุทธิเลิศทอ.
54นนร.พีระวรรณโกมลนว.
55นนร.ปรีชาสังกรธนกิจกล.
56นนร.จำรงค์(จำนง)ราตรี(สัมพัญญู)นว.
57นนร.ชาญ(พิชาชาญ)ทรัพย์บุญมีนย.
58นนร.ผดุงปุ้ยพันธวงศ์ทอ.
59นนร.วิทยาอยู่ทองกล.
60นนร.สมศักดิ์(โชติช่วง)รูปงามนว.
61นนร.แดง(สานิต)รัตนผลอศ.
62นนร.สุดจิตต์สิมารักษ์นว.
63นนร.บรรเจิดพันธุ์เจริญนว.
64นนร.สุเมธีเมืองมั่นกล.
65นนร.ณรงค์สุขประดิษฐ์นว.
66นนร.จตุรงค์โกมลฐิตินย.
67นนร.บุญเกิดผลเนืองมานย.
68นนร.วิฑูรย์อินทปันตีกล.
69นนร.ปรีดีอารยางกูร
70นนร.ทำนุสืบนุการณ์นย.
71นนร.อุดมพ่วงมงคลนย.
72นนร.สุรศักดิ์จันทร์แป้น(อักษรพงศ์)นย.
73นนร.ประสิทธิ์พลชาตินย.
74นนร.บุญช่วย(บัญชา)วิยาภรณ์นย.
75นนร.ไพบูลย์ผดุงเอกพธ.
76นนร.พีระสงกรานตานนท์กล.
77นนร.ณรงค์ศักดิ์ศุภพงษ์กล.
78นนร.เทอดไทยขวัญคงนว.
79นนร.บุญไชยมดิศรทอ.
80นนร.วรศักดิ์ปุณยานันท์นย.
81นนร.สุวิทย์อารีย์เจริญพธ.
82นนร.ปริญเจียมไชยศรีนว.
83นนร.วีระสุวรรณวงศ์นว.
84นนร.พิทยากรณ์พินิจภูวดลอศ.
85นนร.เดชาบุนนาคนว.
86นนร.ยุทธ(ยุทธนัย)สิตไทยนย.
87นนร.วิสุทธิ์พิทักษ์เขตต์นย.
88นนร.ดำริห์ช่อวิชิตนย.
89นนร.วัฒนาจารุวรรณนว.
90นนร.มนูเรืองฉายนย.
91นนร.ปรีชาพิบูลย์สวัสดิ์นย.
92นนร.ประวิทย์วิมลโนชกล.
93นนร.ประดิษฐ์ธัญญคุปต์นย.
94นนร.ทวาย(สญชัย)มาลัยศรีนว.
95นนร.ประพจน์ปุษยะนาวินพธ.
96นนร.สิงขรสัตยพานิชนว.
97นนร.สัญญาหาญทมิฬนว.
98นนร.ศักดิ์สินตันทัศน์ตร.
99นนร.ดิเรกลิ้มเจริญนย.
100นนร.ทวีปนาคสุขนย.
101นนร.ประมวลยุวนิมินย.
102นนร.สิทธิคุณอุดมทรัพย์นย.
103นนร.ฉลองพ่วงเจริญ
104นนร.สุนันท์บูรณสินนว.
105นนร.อมรอัศวเหมนว.
106นนร.สมชายพึ่งสกุลทอ.
107นนร.ณรงค์บัวทรัพย์นว.
108นนร.ถาวรมี้เจริญทอ.
109นนร.อดิศัยวิมลสัจจารักษ์นว.
110นนร.อานนท์แผ้วประยูร
111นนร.มนตรีมนตเสวีกล.
112นนร.สืบศักดิ์อิศรางกูร ณ อยุธยาพธ.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th