⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2500
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 55, เตรียมนายเรือ รุ่น 20
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ประชาสนธิเดชนว.
2นนร.เสริญเศรษฐชัยนว.
3นนร.ทวีศักดิ์ศรีประยูรนว.
4นนร.สมหวังพิมลนล์พันธ์นว.
5นนร.ปรีชาโลหิตคุปต์นว.
6นนร.สมศักดิ์ขันธหิรัญนว.
7นนร.ทรงศักดิ์ส่งเจริญนว.
8นนร.ชลเทพธรรมครองอาตม์กล.
9นนร.สมชายเกษรกุลนว.
10นนร.ทวีชัยเลียงพิบูลย์นว.
11นนร.โชติยังเจริญทอ.
12นนร.ประมวลธรรมสุวรรณอศ.
13นนร.ไพศาลวิสุตกุลอศ.
14นนร.เสถียรคล้ายคลึงนว.
15นนร.จุมพลอัมระปาลนว.
16นนร.เสรีศรีธรานนท์
17นนร.สำราญผลเจริญสุขนว.
18นนร.อธิคมฮุนตระกูลนว.
19นนร.อุทัยพันธุศาสตร์นย.
20นนร.ธัญสินอากรกล.
21นนร.กมลจิตต์จำนงค์นว.
22นนร.สะอาดเพ่งฉ่ำนว.
23นนร.ชูศักดิ์พาชัยยุทธนว.
24นนร.วินัยหุตะเจริญนว.
25นนร.เผือด(ธนา)นาวีตร.
26นนร.สุเทพแสงสายัณห์นว.
27นนร.สุรศักดิ์สิทธิราชากล.
28นนร.องอาจว่องวิทย์นว.
29นนร.พยุงจันทครุ(ผดุงนาวิน)นว.
30นนร.วิชญ์สุกใสนย.
31นนร.วิจัยแตงน้อยอศ.
32นนร.ปรีดาเดชะคุปต์นว.
33นนร.มนูบัวบุศย์นว.
34นนร.สำราญอ่ำสำอางค์นว.
35นนร.สุรินทร์เจริญวัฒน์นว.
36นนร.ชาติชายเสนานิกรมนว.
37นนร.บุญเชือน(ชีวิน)ปิ่นทองนย.
38นนร.ปุญปลูกอ่วมมีเพียรนว.
39นนร.วิรัตน์(วิรัช)วิจารณ์นว.
40นนร.ทวีหาสินนว.
41นนร.ประสงค์สงเคราะห์นว.
42นนร.สนิทโกมลหิรัณย์นว.
43นนร.เกษมพรหมประเสริฐนว.
44นนร.สุพลสุนทรลาภ
45นนร.นลินอัศวสุวรรณนว.
46นนร.นงค์นันทวิทย์นว.
47นนร.นิตย์ศรีสมวงษ์นว.
48นนร.ล้ำศักดิ์(คมศักดิ์)จุลกะเศียนนว.
49นนร.สมโพธิปรีดีเวชนว.
50นนร.ชาติแสงทองนว.
51นนร.ประจบ(บวร)มิ่งเมืองนว.
52นนร.สมบูรณ์ปัญจะนว.
53นนร.สมัครอรัญยะปาลนย.
54นนร.ชัพนันท์เพชรโบรีนย.
55นนร.สุพีป๋องทองตร.
56นนร.วิบูลย์อนันตศิรินย.
57นนร.บุญเชิด(เชิดศักดิ์)สุคนธสิงห์นว.
58นนร.กู้เกียรติศรีจุไรทอ.
59นนร.สังเวียนเนื่องคำมานว.
60นนร.เรวัตรเลาหประเสริฐกล.
61นนร.วิชัยธรรมวิญญานย.
62นนร.วรวุฒิปริญโญภาส
63นนร.วินัยทองเขื่อนขันธ์กล.
64นนร.จเรศิลาอศ.
65นนร.กระสินทร์ชัยสุวรรณทอ.
66นนร.เฉลิมรุ่งแสงจันทร์นว.
67นนร.วิมลสินธุสิงห์พธ.
68นนร.อำนวยศิริวิสูตรตร.
69นนร.หิรัญศาสตรสุขนว.
70นนร.ชุมพรโชติโยธินนย.
71นนร.อนุชิตเภกะนันทน์นว.
72นนร.สุพรเจริญสุขนว.
73นนร.ประทีปแจ้งการดีนย.
74นนร.วิเชียรศาลิคุปต์นว.
75นนร.ชูชาติเกษเสถียรนว.
76นนร.ภิรมย์เรืองศรีกล.
77นนร.กาญจน์ตันติเวชกุลนว.
78นนร.บุญเชิดจูภาวังนย.
79นนร.บรรทมอินทุสงเคราะห์
80นนร.สุธรรมทิพเวสนย.
81นนร.ศิริพงษ์พงษ์ศิลป์ตร.
82นนร.อุทัยตั้นตระกูลกล.
83นนร.ประสิทธิ์ศักดิ์ณ ป้อมเพ็ชร์กล.
84นนร.เทอดศักดิ์กรานเลิศนย.
85นนร.มานิตย์อะโปกุลนว.
86นนร.สมหวัง(วิทยะ)รัตนวิทย์นย.
87นนร.พะยอม(บุรัชย์)ผลมั่งนว.
88นนร.บุญศรีสู่พานิช
89นนร.วิชิตวารุณประภานย.
90นนร.ชูศักดิ์เตชะเสนนย.
91นนร.ถาวรวัฒนารมย์นย.
92นนร.วันเชาวน์วิเชียรวัฒน์นย.
93นนร.สำรวย(วสันต์)เทศขยัน
94นนร.สมทรงเรืองไวทยะพธ.
95นนร.ประพันธ์เคลือบมาศนย.
96นนร.มนตรีแสงจิรังนย.
97นนร.สำรวจนิยมเดชนย.
98นนร.ประสิทธิ์เหล่าสัมฤทธิ์ตร.
99นนร.สมภักดิ์มากสมบูรณ์นย.
100นนร.วิจารณ์เหมะทัพพะ
101นนร.อุสาห์ฑีร์ฆะยศกล.
102นนร.สมศักดิ์มุ่งถิ่นกล.
103นนร.วิจิตรปาลกะวงศ์ ณ อยุธยานว.
104นนร.พิศิษฐ์พันธ์ไชยศรีนย.
105นนร.สันทนาพิไชยแพทย์นย.
106นนร.จำรัส(ทรงพล)ยาเขียว(วงศ์นิวัติขจร)นย.
107นนร.วุฒิชัยวงศ์ภูมินว.
108นนร.เรวัตทองประเสริฐนย.
109นนร.โชคชัยพลชัยนว.
110นนร.โสภณกัณหะสิริ
111นนร.กรีฑาวรรณวิชัย
112นนร.ประเสริฐนัทธี
113นนร.สุนทร(ธำรงศักดิ์)ไชยธวัช

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th