⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2504
(นักเรียนนายเรือรุ่น 59, เตรียมทหารรุ่น 2)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เชาว์แก่นหิรัญกล.
2นนร.นราซึ้งถาวรนว.
3นนร.สีหนาทมีจิตต์กล.
4นนร.วินัยคงรักษานว.
5นนร.ไกรเทพภมรบุตรนว.
6นนร.กิตติกุลไพจิตรนว.
7นนร.จุมพลบัวทรัพย์นว.
8นนร.ดำรินทรอิศรางกูล ณ อยุธยานย.
9นนร.ดำรงวาสิกะสินนว.
10นนร.นาวีเจริญสุข(ศานติกะนาวิน)นว.
11นนร.ปรีชาประโยชน์โยธินกล.
12นนร.มณดิษฐ์เคลือบทองกล.
13นนร.วัฒนาวงศ์วิเชียรนย.
14นนร.วีระพลสุตกุลนว.
15นนร.วิโรจน์หุตะเจริญนย.
16นนร.วิศาลไพทีกุลนว.
17นนร.วิชิตยุกตานนท์กล.
18นนร.ศิลา(สินธุ)วงศ์ไพบูลย์นว.
19นนร.สุรวิทย์บูญญานุสาสน์นว.
20นนร.สมานสุขเอมนย.
21นนร.เสน่ห์ฉายโฉมเลิศนว.
22นนร.อำพนจันทน์อาภรณ์กล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th