⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2507
(นักเรียนนายเรือรุ่น 62, เตรียมทหารรุ่น 5)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ไพศาลไล่เข่ง(นภสินธุวงศ์)นว.
2นนร.เทอดศักดิ์เวศกาวีนย.
3นนร.ชูศักดิ์เสนานิกรมกล.
4นนร.ประจิตพิทยภัทร์นว.
5นนร.อุดมสุดสงวน
6นนร.ปรีชาช่วยชูนว.
7นนร.พงษ์วิทิตสุขุมกล.
8นนร.ขาว(ธีรพันธ์)ทิมประเสริฐนย.
9นนร.ไพฑูรย์ไวยวุฒิอศ.
10นนร.สุนทรสุกไสวนว.
11นนร.ทรงศักดิ์กิตติพีรชลกล.
12นนร.สายธงเจริญสุข
13นนร.ธำรงศักดิ์สุตกุลนว.
14นนร.ไพโรจน์ธีรชัยนว.
15นนร.สรรใจบุญมานว.
16นนร.สัญญาภูติโยธินนว.
17นนร.ทวีศักดิ์แดงฉายนว.
18นนร.จรัยโกมุทแดงกล.
19นนร.ไตรรงค์ตั้นตระกูล
20นนร.ศักดิ์วาสิกะสินกล.
21นนร.อาณัติสมบัติทวีนว.
22นนร.จีระศักดิ์(ศักดิ์สมุทร)นาคมีนว.
23นนร.นรินทร์พนาพรศิริกุลนย.
24นนร.คเณศรบุญคงตร.
25นนร.ประดิษฐ์ศรีประชาตร.
26นนร.จงรักษ์ศรียาภัยตร.
27นนร.ธวัชชัยเทียมทันตร.
28นนร.สุรศักดิ์สดสุ่นตร.
29นนร.โสภณคล้ายพิทักษ์ตร.
30นนร.ณรงค์วนาวรรณตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th