⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2509
(นักเรียนนายเรือรุ่น 64, เตรียมทหารรุ่น 7)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เดชาอยู่พรตนว.
2นนร.กฤษฎาเฟื่องระบิลนว.
3นนร.สมใจวัฒนโยธินนว.
4นนร.โสภณบำรุงผลกล.
5นนร.สมศักดิ์บัวแย้มกล.
6นนร.วัชรินทร์สุวินทรากรนว.
7นนร.จักรินทร์นาคปรีชากล.
8นนร.วรพจน์วนินทานนท์กล.
9นนร.อิทธิชัยศรีปานนว.
10นนร.ประเทืองศรีสุขกล.
11นนร.ปิติอุตตะโมทกล.
12นนร.ประกอบวิเชียรสรรค์กล.
13นนร.ประวิตร์ศรีสุขวัฒนานว.
14นนร.อนันต์เปลี่ยนบุญเลิศนว.
15นนร.วีระพันธ์งอกงามนว.
16นนร.สุรพลจันทน์แดงนว.
17นนร.ขจรศักดิ์ประดับวิทย์นว.
18นนร.วุฒิจันทร์ยิ้มนว.
19นนร.ยงยศห่วงนิกรนว.
20นนร.นครอรัณยะนาคนว.
21นนร.ประหยัดคูวงษ์นว.
22นนร.อุดมเดชสุทัศน์ ณ อยุธยานว.
23นนร.ชูศักดิ์เอโกบลนว.
24นนร.พลพรรคเกษกาญจน์กล.
25นนร.สงัดอ่ำชิตนว.
26นนร.บรรณวิทย์เก่งเรียนนว.
27นนร.ศิษฐวัชรวงษ์สุวรรณกล.
28นนร.ปิยะชายอุบลเดชประชารักษ์พธ.
29นนร.ปิยะถมยานว.
30นนร.ประพนธ์จันทรวงศ์นย.
31นนร.อภิจิตร(สทณัฐ)วงษ์เพ็ญศรีนย.
32นนร.ปราโมทย์พัฒนศิรินย.
33นนร.เสรีชัยสิทธิศุขนย.
34นนร.ทวิชปาลกะวงศ์ ณ อยุธยานว.
35นนร.พะจักก์(จักร)ตามประทีปตร.
36นนร.สุธนมนต์สาตร.
37นนร.สิทธิเดช(ประสิทธิ์เดช)อรรถปรีชาตร.
38นนร.เฉลิมศักดิ์พินธุตร.
39นนร.สถาพรกำเนิดเพ็ชรตร.
40นนร.วีระบุญศิริตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th