⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2510
(นักเรียนนายเรือรุ่น 65, เตรียมทหารรุ่น 8)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.นพรัตน์ปัญญาภาสกล.
2นนร.มนต์ชัยชลวิศิษฎ์
3นนร.สมโชคศรีขวัญนว.
4นนร.ยอดชายรักสำหรวจนว.
5นนร.มนต์ชัยวิมุกตานนท์กล.
6นนร.ชุมพลคุปตะวาทินนว.
7นนร.สงวนเกียรติโพธิสุขศัพท์นย.
8นนร.วีรพลวรานนท์นว.
9นนร.สมเดชทองเปี่ยมนว.
10นนร.สมนึกอาศรัยนว.
11นนร.เสน่ห์สุนทรมงคลอศ.
12นนร.พิสิฎฐ์อยู่รอตกล.
13นนร.ชยุติวงษ์กระจ่างกล.
14นนร.สุรเดชรัตโนดมนว.
15นนร.สมบัติอักษรศรีนว.
16นนร.สุชาติหงษ์ประสงค์นว.
17นนร.บรรจงคูมีชัยนว.
18นนร.ปรีชาพวงมณีนว.
19นนร.ครรชิตมุตตามระพธ.
20นนร.เทอดศักดิ์พรหมศิรินย.
21นนร.วนิชย์พุ่มขจรกล.
22นนร.ทิชงค์ชาติเปล่งวิทยากล.
23นนร.ปรีชาสังข์แก้วกล.
24นนร.สมชายเจียมจิตรนว.
25นนร.กอบพงศ์ทองคำวงศ์พธ.
26นนร.สุกฤษณ์อิศรกุลนว.
27นนร.รวมชัยสุทธิชาติกล.
28นนร.สมศักดิ์สุทธิไวยกิจนย.
29นนร.วิโรจน์เรืองรัตนานนท์นว.
30นนร.จักราวุธสุนทรสีมะนว.
31นนร.เทียนชัยมังกรนว.
32นนร.กำพลฤทธิวาจานย.
33นนร.สุธีเมนะโพธิพธ.
34นนร.ขจรเทศมาลาตร.
35นนร.กอบเกียรติปานบุญห้อมตร.
36นนร.ดุษฎีเทศวิศาลตร.
37นนร.บวรศรีเพ็ชรพันธุ์ตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th