⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2511
(นักเรียนนายเรือรุ่น 66, เตรียมทหารรุ่น 9)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.สามารถจำปีรัตน์นว.
2นนร.ไพโรจน์แก่นสารนว.
3นนร.ประสิทธิ์ชัยศรีวรรธนะกล.
4นนร.คงวัฒน์นีละศรีอศ.
5นนร.สมศักดิ์ถนอมพลนว.
6นนร.อุดมสวัสดิ์เอกภูมกล.
7นนร.รณรงค์จุลเนตร
8นนร.อรรถโกวิท(ทะเล)ศิลปบรรเลง(เปรุนาวิน)นว.
9นนร.บรรยงนิศามณีพงษ์นว.
10นนร.เกื้อกูลนาคพัฒน์นว.
11นนร.ศุภกรบูรณดิลกนว.
12นนร.สมกูลนิตรมรกล.
13นนร.สุพิชสังขโกวิทกล.
14นนร.สมคิดตันประเสริฐกล.
15นนร.ธีระศักดิ์(เกรสัคค์)อ่อนนุ่มนว.
16นนร.อภิชาติเพ็งศรีทองนว.
17นนร.ถาวรพงษ์พิทักษ์นว.
18นนร.วิชัยจูประเสริฐ(จุฑาภักดีประเสริฐ)นว.
19นนร.ชัชวาลย์อัมระปาลนว.
20นนร.ฉัตรชัยพึ่งโพธิ์พธ.
21นนร.จำนงค์กิตติพีรชลนว.
22นนร.ชาญชัยเจริญสุวรรณนว.
23นนร.วิฑูรสารชวนะกิจนว.
24นนร.ต่อบุญไกรฤกษ์นย.
25นนร.เสริมศักดิ์พัฒนกุลนว.
26นนร.สมชายทรัพย์เผือกกล.
27นนร.โกมินทร์โกมุทานนท์นว.
28นนร.ฉลองพัฒนโสภณกล.
29นนร.ปารีสเพาะผลกล.
30นนร.ณรงค์บุนนาคนย.
31นนร.ประทีปชื่นอารมย์นว.
32นนร.ธนาบุนนาคนว.
33นนร.มนต์รักษ์แสงอร่ามพธ.
34นนร.วิกรมอินทุวงศ์นย.
35นนร.ประณตทวีสมบูรณ์กล.
36นนร.สมเจตน์เนียมศิรินว.
37นนร.วรวุฒิเอี่ยมเจริญนว.
38นนร.นิวัติบุญระเทพนย.
39นนร.รังสรรค์วิชิตนว.
40นนร.อำนาจโตรักษาพธ.
41นนร.สุพิทย์อำนวยอศ.
42นนร.คำรณ(รณนที)สังข์รุ่งนว.
43นนร.ม.ล.เกียรติศักดิ์สุขสวัสดิ์กล.
44นนร.เดชศักดิ์อำนรรฆสรเดชนย.
45นนร.ทรงวุฒิควนสุวรรณตร.
46นนร.เหิรฟ้าเนื้อนวลพธ.
47นนร.ทวีใยอ่อนตร.
48นนร.สุพจน์พฤกษานว.
49นนร.ธนาธิปวงษ์พินิจ
50นนร.โชคอัศวรักษ์ตร.
51นนร.ธีระยุทธวัฒนะตร.
52นนร.นพคุณทองแก้วตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th