⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2513
(นักเรียนนายเรือรุ่น 68, เตรียมทหารรุ่น 11)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ดิสพงษ์ภมรบุตรกล.
2นนร.สุรพงษ์ชะระอ่ำกล.
3นนร.สุรศักดิ์พุ่มพวงนว.
4นนร.บงกชผาสุขกล.
5นนร.ศิริชัยขนิษฐกุลนว.
6นนร.วีระชัยวิมลสถิตย์พธ.
7นนร.สมชัยมนัสรังษีกล.
8นนร.ผสมทรัพย์เกื้อหนุนนว.
9นนร.พิชัยอนุรักษ์บัณฑิตกล.
10นนร.กัมปนาทภู่เจริญยศนว.
11นนร.ชัยวัฒน์ภู่ทองนว.
12นนร.อดิศรสิงหัชนว.
13นนร.จตุพรศิรินามนว.
14นนร.อาวุธมีชูพลนว.
15นนร.เรืองเดชจันทพลาบูรณ์พธ.
16นนร.มานัสทองเจียมนว.
17นนร.เถกิงศักดิ์วังแก้วนว.
18นนร.สมหมายปราการสมุทรนว.
19นนร.อรรถพงษ์ณ นครกล.
20นนร.สุกิจสยะนานนท์พธ.
21นนร.ยุทธนาพูลสุวรรณนย.
22นนร.ศุภชัยงามขำกล.
23นนร.สุวิทย์ธาระรูปนย.
24นนร.วิฑูรย์คัมภีระพันธุ์นว.
25นนร.สุรศักดิ์อภิบาลศรี
26นนร.นิรุทธ์หงส์ประสิทธิ์อศ.
27นนร.ผจงศักดิ์แสงแก้วนว.
28นนร.ศักดิ์ทวีแสงอร่ามนว.
29นนร.นิวัติศิริพละนย.
30นนร.ธงชัยใจเย็นกล.
31นนร.สุรศักดิ์แก้วแกมทองนว.
32นนร.สมบูรณ์นาคปรีชาอศ.
33นนร.ศรีวิสุทธิ์รตารุณนว.
34นนร.ธนิตมานะธัญญากล.
35นนร.สฤษดิ์พงษ์โสภณนว.
36นนร.กิตติพงษ์เกษะโกมลกล.
37นนร.สมพงษ์เรืองสวัสดิ์นว.
38นนร.ณรงค์เทศวิศาลนว.
39นนร.ธำรงศักดิ์บุณยเสนากล.
40นนร.วีรพันธ์วิบูลย์สุขนว.
41นนร.ชัยนันท์ฉายัษเฐียรนย.
42นนร.อำนวยสุโขบลนว.
43นนร.อำนาจบุญญะไพบูรย์กล.
44นนร.สุรพงศ์ทรงโฉมนย.
45นนร.ธรรมนูญสุขวัฒนานว.
46นนร.วีระศักดิ์อ๊อกกังวาลนว.
47นนร.บุญถึงประยูรเรือง
48นนร.วีระวัฒน์ทิพย์โสภณนว.
49นนร.โองการวิชัยกุลนว.
50นนร.จิตตพงษ์ทรัพย์แสนดีกล.
51นนร.เจษฎากระแสอรรถนย.
52นนร.วีรพลกิจสมบัตินว.
53นนร.กอบศักดิ์ดิสถาพรพธ.
54นนร.สมพลอุณหเลขกะกล.
55นนร.กิตตินันท์รัตนชื่นนย.
56นนร.ศักดิ์สิทธิ์สุภากรนว.
57นนร.จำรัสเผือกประพันธ์นย.
58นนร.พัฒนะกาญจนหิรัญนย.
59นนร.พงศ์ศักดิ์ภูรีโรจน์นย.
60นนร.วสันต์สุพรรณรัตน์นย.
61นนร.อิทธิเดชเกษมศุขนว.
62นนร.สิริศักดิ์บุญยศักดิ์กล.
63นนร.มานะเจษฎ์ทุมมานนท์
64นนร.บัณฑิตย์นเรศเสนีย์แพทย์
65นนร.วิโรจน์รุธิรวัฒน์แพทย์
66นนร.ทศพรวิเศษรจนาแพทย์
67นนร.สุชีพช้างเสวกแพทย์
68นนร.วัลลภบุญภักดีแพทย์
69นนร.ประกอบสมร่างแพทย์
70นนร.สมบัติถิ่นรัตน์ตร.
71นนร.สมพงษ์สุตตเขตต์ตร.
72นนร.สุธีศรีรัตน์ตร.
73นนร.ไชยยศจันทร์กระจ่างตร.
74นนร.มิสกวันบัวราตร.
75นนร.วิสูตรเกษมณีตร.
76นนร.ประเวชรักแผนประมง
77นนร.มานะมั่นธรรมประมง
78นนร.จารึกศรีวนิชประมง
79นนร.ธีรภัทร์สุขโขประมง
80นนร.กัสสปะประเสริฐวิทย์ประมง

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th