⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2514
(นักเรียนนายเรือรุ่น 69, เตรียมทหารรุ่น 12)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ชุมนุมอาจวงษ์นว.
2นนร.พลชัยสุนทรวณิชกล.
3นนร.สมชายการดี
4นนร.สุภวัฒน์สมุทรสาครกล.
5นนร.ประยุทธเนตรประภาอศ.
6นนร.นพดลโชคระดานว.
7นนร.สุรชัยโภคามาศกล.
8นนร.พิสันต์รัตนภู่เพ็ชรกล.
9นนร.จิระศักดิ์(ฆนัท)ทองพูลนว.
10นนร.ดำรงค์สารสิทธิ์นย.
11นนร.ยุทธนาฟักผลงามนว.
12นนร.สุรินทร์เหมวิจิตรนว.
13นนร.สมานอ่วมจันทร์อศ.
14นนร.มานิตเจริญประดู่พธ.
15นนร.สุนทรจัดเจนกล.
16นนร.ธนวัฒน์แสงฉายานว.
17นนร.ชูเกียรติไพรีระย่อเดชกล.
18นนร.ประสิทธิ์กังสดารนว.
19นนร.ประชาศิลป์ศรีกุลนย.
20นนร.อภิชาตสุวรรณชฎนว.
21นนร.โสภณบุญชมนว.
22นนร.ลิขิตเจริญทรัพย์นว.
23นนร.ชาญณรงค์(ชัยวัฒน์)ศรีอักขรินทร์นว.
24นนร.สุรกิจสังข์กลมเกลี้ยงกล.
25นนร.ถาวรมีเพียรนว.
26นนร.พงศ์สรรถวิลประวัติกล.
27นนร.สมพงษ์กลิ่นบุพผานย.
28นนร.เสมาสุวรรณโชตินย.
29นนร.ยศพรพงค์สิฎานนท์นว.
30นนร.นิวัฒน์ชีพชลพธ.
31นนร.ศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองนว.
32นนร.อมรโชติสุจิรัตน์นว.
33นนร.ชาญชัย(ณรพนธ์)ตันวิเชียรพธ.
34นนร.สิทธิพูลไชยนันทน์กล.
35นนร.เจนยุทธกำแหงฤทธิรงค์
36นนร.ธนุสสุญาณเศรษฐกรนว.
37นนร.สุกิจชื่นชุ่มนว.
38นนร.สมเกียรติถาวรพานิช
39นนร.อภิวัฒน์ศรีวรรธนะนว.
40นนร.อภินันท์(พงศ์พล)รัชเดชนว.
41นนร.ไพบูลย์ช้อยเพ็งนว.
42นนร.เมธีมณีนาคพธ.
43นนร.มนต์รักษ์นิลกลัดนว.
44นนร.ชัยวัฒน์เอี่ยมสมุทรนว.
45นนร.ศรณรงค์บูรณดิลกนว.
46นนร.ปิยพันธ์สิงหอุบลนว.
47นนร.ชัชรินทร์ชูศรีนว.
48นนร.ชัชวาลย์วิรูหญาณ(วิรุฬห์ประภา)กล.
49นนร.วิสิทธิ์ไชยอุดมกล.
50นนร.ผจญรามโกมุทนว.
51นนร.พลเชษฐอุทยากร
52นนร.เศรณีเล็กเจริญกล.
53นนร.ศรายุทธแดงเทศนว.
54นนร.ชีวินเสมาทองนว.
55นนร.ธันว์(ณัฐธัญ)ศิริเพ็ญ
56นนร.บวรบรรเทิงนว.
57นนร.นภดลสุธัมมสภากล.
58นนร.ธำรงเดชวรรณนย.
59นนร.เทพรังสรรค์ศิลปบรรเลงนย.
60นนร.ศักดิ์ชายอุบลเดชประชารักษ์นย.
61นนร.เวทย์วีระทรงวรวิทย์นย.
62นนร.สุรชัยสังขพงศ์นว.
63นนร.ประเสริฐชื่นจิตต์นย.
64นนร.พะจุณณ์ตามประทีปกล.
65นนร.กิตติพงศ์พงศ์สุวรรณนว.
66นนร.วุฒิพงษ์เปาริกนว.
67นนร.นริศร์บางเสงี่ยมนย.
68นนร.อรรณพคุรุกุลนย.
69นนร.ชัยพรพงษ์มิตร์นย.
70นนร.นิวัฒน์พุกะทรัพย์นย.
71นนร.พัฒนพงศ์(กาณฑ์)พ่วงลาภหลาย(ชาตเสนีย์)กล.
72นนร.ณรงค์ดิสวัฒน์
73นนร.วิวิธบุญประกอบ
74นนร.เกรียงเดช(เกรียง)บุญวัฒนะกุล
75นนร.เจษฎาสุวรรณสินธุ์แพทย์
76นนร.นิกรเพชรวีระกุลแพทย์
77นนร.เด่นเดชาประทุมเพ็ชรแพทย์
78นนร.เชาว์ปุจฉาการแพทย์
79นนร.วิรัตน์วัฒนาวงศ์แพทย์
80นนร.อนันต์ห่วงสายทองตร.
81นนร.วินิตคมจักรพันธุ์ตร.
82นนร.รุ่งฤทธิ์วิภาตะกลัดตร.
83นนร.ชัยวัฒน์เมฆพัฒน์
84นนร.บรรยงวดีศิริศักดิ์(นาคแดง)ประมง
85นนร.สุรพลมีเสถียรประมง
86นนร.รุ้งสุนทรสิงห์ประมง

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th