⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2516
(นักเรียนนายเรือรุ่น 71, เตรียมทหารรุ่น 14)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ณรงค์พลณ บางช้างนว.
2นนร.สุริยะพรสุริยะนว.
3นนร.จิรพงษ์ชนะสิทธิ์กล.
4นนร.ชนินทร์ชุณหรัชพันธุ์นว.
5นนร.สุรพจน์ทองสิมาพธ.
6นนร.วิโรจน์จงชาณสิทโธกล.
7นนร.พจนาเผือกผ่องนว.
8นนร.อนันต์สุขณียุทธกล.
9นนร.พัชรอินทรสมบัตินว.
10นนร.สุรพงษ์สุขุมาสวินนว.
11นนร.ญาดาเนตรเจริญนว.
12นนร.พงศธรชูแขกล.
13นนร.ณเรศชุ่มกมลกล.
14นนร.ประสานสุขเกษตรนว.
15นนร.สืบบุญแน่นหนานว.
16นนร.ทรงพันธ์จูตะกะสุตนว.
17นนร.พิษณพงค์วิริยะยุทธนว.
18นนร.ประกิจศรียิ่งยงค์ตร.
19นนร.สุพจน์สุดประเสริฐนว.
20นนร.พิทักษ์พิบูลย์ทิพย์กล.
21นนร.พิทยาต่ายแต้มทองนว.
22นนร.ผดุงศักดิ์อินทร์ประเสริฐพธ.
23นนร.สรวงสรรพินทุสมิตกล.
24นนร.บรรพตรอดสำราญกล.
25นนร.ศักดิ์นรินทร์เจริญสุขนว.
26นนร.สนธยาน้อยฉายานย.
27นนร.สุวิทย์จันทรเมธากุลนย.
28นนร.สถาปนะพงษ์วังแก้วนว.
29นนร.ธนิตทะนานทองนย.
30นนร.อิทธิศักดิ์ภมรสูตนว.
31นนร.ฉัตรชัยทัตตะวรกล.
32นนร.พีรชัยเปรมประเสริฐกล.
33นนร.ประสงค์จิตกรณ์กิจศิลป์นว.
34นนร.ไชยจิตอมาตยกุลนว.
35นนร.ทรงธรรมเกตุวงศานว.
36นนร.วรกิจนิธิตานันท์นว.
37นนร.สุทธิชัยสงวนสินธุ์กล.
38นนร.สมปองสังข์สุวรรณนย.
39นนร.วัลลภหังสวนัสนว.
40นนร.วิทยาวิชัยดิษฐนย.
41นนร.ชัยยุทธนุชดีกล.
42นนร.ชาญทัศนพงษ์กล.
43นนร.สุธีร์ธรรมประดิษฐ์นว.
44นนร.นพดลเพี้ยนภักตร์กล.
45นนร.สุระพลไทยพีระกุลนย.
46นนร.นพพรชูเอมนว.
47นนร.โชติวัฒน์สาริกะวณิชนว.
48นนร.พีระบุญเลี้ยง
49นนร.พิจารณ์ธีรเนตรนว.
50นนร.อดุลย์สระประทุมอศ.
51นนร.ปิยะพันธ์วิชยานนท์นย.
52นนร.อภิรัตน์มีอิ่มนว.
53นนร.ธีระพงศ์ศรีสุวรรณนว.
54นนร.ประสิทธิ์แสงสูงเนินกล.
55นนร.บรรจงพาประเสริฐนว.
56นนร.ไพบูลย์พรรณสมัยนย.
57นนร.อดิศรจุฑาวิจิตร
58นนร.อดิศรคำวงษา
59นนร.บุรินทร์คุณกิตตินย.
60นนร.วชิระประทีปะวณิชกล.
61นนร.สมศักดิ์พยัคคงกล.
62นนร.สถาปน์ตันยุวรรธนะกล.
63นนร.โอภาสรักพุกนว.
64นนร.สุทัศอ่ำชุ่มพธ.
65นนร.ธีระจรเจริญนย.
66นนร.วัฒนชัยปิยภัทร์กล.
67นนร.รังรักษ์พงษ์โสภณนย.
68นนร.ณรงค์นิลกาญจน์นว.
69นนร.พิชัยบุญญฤทธิ์
70นนร.วัลลภปานทับ
71นนร.นาวินแสงสนิทกล.
72นนร.วรนิจเอนกเวียง
73นนร.วัฒนาพินธุกล.
74นนร.คณิตศริพันธุ์นว.
75นนร.อนันตชัยตินตมุสิกนย.
76นนร.ณรงค์นาคธนอศ.
77นนร.ประวิทย์บุญมี(พิพิธโกศลวงศ์)นว.
78นนร.จำลองวังส์ด่านนย.
79นนร.รัฐชาติสุนสะธรรมนย.
80นนร.พีรศักดิ์วัฒนรณชัยนว.
81นนร.เฉลิมพลสุพยากรณ์
82นนร.สุรพันธ์พิพัฒน์ชาญชัย
83นนร.สุชาติศราทสาร
84นนร.ดุษฎีฟุ้งลัดดา
85นนร.ศรีสมวงศ์จิตระพรหมานย.
86นนร.เขมวันต์สงครามนย.
87นนร.สุชาติพลอยมีค่า
88นนร.ประพิณอุณหเลขกะ
89นนร.พิเชฐขำเจริญพธ.
90นนร.พันเลิศแกล้วทนงค์แพทย์
91นนร.อิทธิพลมกรเสนแพทย์
92นนร.ดามพ์ถาวรามรแพทย์
93นนร.เลิศศักดิ์โตสิงห์แพทย์
94นนร.แสงโรจน์ประดับแก้วแพทย์
95นนร.ประสพชัยบรรลือสินธุ์ตร.
96นนร.พรกุศลยศธรตร.
97นนร.พีระศักดิ์กมลศิลป์นว.
98นนร.สุภกิจสิงหอุบลตร.
99นนร.เมธีสังข์ทรัพย์ประมง

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th