⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2519
(นักเรียนนายเรือรุ่น 74, เตรียมทหารรุ่น 17)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.อโนทัยรัตตะรังสีกล.
2นนร.พัลลภทองระอานว.
3นนร.สุชีพหวังไมตรีนว.
4นนร.มงคลสุคนธเคหานว.
5นนร.ธนาอารีนิจนว.
6นนร.สมชายสุระกันต์นว.
7นนร.อดิเรกชมภูนุชนว.
8นนร.อนุพงศ์อิศรางกูร ณ อยุธยานว.
9นนร.สายัณต์ประสงค์สำเร็จนว.
10นนร.ปัญญาเล็กบัวนว.
11นนร.กิติเวทย์แดงมั่นคงนว.
12นนร.วิรัติไสยวรรณนว.
13นนร.สมชาติวิพิศมากุลนว.
14นนร.พิชเยนทร์ตันประเสริฐกล.
15นนร.อำพลเที่ยงสกุลนย.
16นนร.สมภพสุวิทยาลังการนว.
17นนร.บัณฑิตย์โตถาวรนว.
18นนร.ชาญณรงค์ถึงฝั่ง
19นนร.แมน(อัครเดช)นาคอ่อนนย.
20นนร.สืบสมุทรสาครจันทร์นว.
21นนร.ธานีเฟื่องนครนว.
22นนร.วิพากษ์น้อยจินดานว.
23นนร.ณรงค์ศักดิ์กาญจนธานินทร์กล.
24นนร.สมศักดิ์(รักษพล)ทองภักดีนย.
25นนร.จุมพลธีระสาสน์(ลุมพิกานนท์)นว.
26นนร.สุรินทร์สวัสดิ์ใหม่กล.
27นนร.รังสฤษฎ์สัตยานุกูลนว.
28นนร.ทวีพิกุลทองนย.
29นนร.ธีรพงษ์(ธีร์)อุปนิสากรนว.
30นนร.ศิริพงศ์สุขเกษมนย.
31นนร.สุรวิทย์อาษานอกพธ.
32นนร.ธนะสารธารสุวรรณวงศ์พธ.
33นนร.สมเจตน์วันหว่านกล.
34นนร.สุทธิไชยรังสิโรดม์โกมลกล.
35นนร.ศุภกรปรกแก้วกล.
36นนร.วินัยอินทรภักดิ์นว.
37นนร.ประดิษฐ์สำอางค์อินทร์กล.
38นนร.อาคม(ธนกฤต)โรจนวิภาตนว.
39นนร.พูลศักดิ์อุบลเทพชัยนว.
40นนร.คมสรรบุษปะเวศนว.
41นนร.ชาติชายยุวรัตน์นย.
42นนร.ชาติชายเวชอุดม(คำดี)
43นนร.มานพเขม้นงาน
44นนร.นพพรวุฒิรณฤทธิ์นย.
45นนร.อาทรเคลือบมาศนว.
46นนร.สมารมภ์ชั้นสุวรรณกล.
47นนร.ปราโมทย์สังฆคุณพธ.
48นนร.สิริบุญสุคนธมานนย.
49นนร.สมคิดยิ้มประพันธ์กล.
50นนร.ตุลาเกตุเฐียรกล.
51นนร.อรรถพรบรมสุขนว.
52นนร.พูลวิทย์เรืองเดชนว.
53นนร.ประจวบอ่อนตามธรรมนย.
54นนร.ชาลีมนต์ไตรเวศย์กล.
55นนร.นิคมสติครามนย.
56นนร.ชัชชัยโพธิพรรคนว.
57นนร.สุพรรณเหมมาลานว.
58นนร.บุญชิตพูลพิทักษ์นย.
59นนร.สุวรรณตันสุวรรณรัตน์นว.
60นนร.สุชาติไชยหาญกล.
61นนร.เผดิมเนินฉายนว.
62นนร.กิตติพงศ์รุมาคมกล.
63นนร.วิชัยดีรอดนย.
64นนร.จตุพลเกษรบัวนย.
65นนร.สมศักดิ์วาณิชย์เจริญนว.
66นนร.สมจิตเพชรทองนว.
67นนร.สมเกียรติเกื้อหนุนกล.
68นนร.สุวิทย์ดีวงษ์นย.
69นนร.มนูเรืองเสมา(เสียงเสนาะ)นย.
70นนร.พรชัยปิ่นทองนว.
71นนร.ขวัญอิ่มวิทยากล.
72นนร.ชาลีสว่างใจพธ.
73นนร.พรศักดิ์(ไตรสิทธิ์)พันธุ์สิทธิ์นว.
74นนร.ปรีชาพงศ์สุวรรณนว.
75นนร.นพดลกลิ่นผกากล.
76นนร.คเณศคมสันนย.
77นนร.เรวัตต้นสมบูรณ์นว.
78นนร.นิกูลอินทรสุวรรณกล.
79นนร.เรืองชัย(สิทธิศักดิ์)แสงงามนว.
80นนร.วัชราพวงไสวนย.
81นนร.ชินวัตรพรหมเมตตานย.
82นนร.อัคคีหุตอยู่สอน
83นนร.นทีเกิดสุข
84นนร.ณรงค์ศักดิ์จาตกานนท์นย.
85นนร.คณีพลสงเจริญนย.
86นนร.สุชาติบุญญะสัญกล.
87นนร.พร้อมสรรพ์วุฒฑกนกกล.
88นนร.วรวุฒิจันทรมะโนนย.
89นนร.ภูมิสวยสุวรรณนว.
90นนร.วีระ(พายุ)เหล็กเพชรนย.
91นนร.ศักดิ์สรรตาดทองพธ.
92นนร.อนุศาสน์โตสิงห์ตร.
93นนร.วีรวิทย์โปร่งจันทึกตร.
94นนร.สุรพลเครือเช้าตร.
95นนร.สวัสดิ์ชัย(พรภัทร์)จันทรสุวานิชย์ตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th