⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2521
(นักเรียนนายเรือรุ่น 76, เตรียมทหารรุ่น 19)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.บรรพตกาบคำ
2นนร.ณรงค์ศักดิ์วงศ์มณีโรจน์กล.
3นนร.คงคาเปลี่ยนปาน(เทพกุญชร)นว.
4นนร.พัชระพุ่มพิเชฏฐ์นว.
5นนร.โอฬารประกอบสุขกล.
6นนร.วรรณพลกล่อมแก้วนว.
7นนร.ปกรณ์วานิชนว.
8นนร.ธนานพสิรินิตย์กล.
9นนร.เทอดศักดิ์แท้เที่ยงกล.
10นนร.สุรัตน์บุญรอดนว.
11นนร.คำรณพิสณฑ์ยุทธการนว.
12นนร.สหพงษ์เครือเพ็ชรกล.
13นนร.ทิวาดาราเมืองนว.
14นนร.ชูศักดิ์ชูไพฑูรย์นว.
15นนร.ชาตรีไตรสิงห์นว.
16นนร.ธวัชนวลปลอดกล.
17นนร.ทองสุข(ชัยพรรษ)ปองเจริญนว.
18นนร.วิศาลปัณฑวังกูรนว.
19นนร.อรรณพถิ่นพังงากล.
20นนร.ชูฤกษ์บุญทัศน์นย.
21นนร.สามารถแดงดีเลิศนว.
22นนร.สุชาเคี่ยมทองคำนว.
23นนร.เบญญาบุญส่งนว.
24นนร.อณุวัฒสัมภวะผลนว.
25นนร.เดชดลภู่สาระนว.
26นนร.วีรยุทธตุลวรรธะนะกล.
27นนร.ยงยุทธพร่องพรมราด(พร้อมพรหมราช)นว.
28นนร.นภดลสำราญนว.
29นนร.พิสัยสุขวันนย.
30นนร.เกรียงไกรอนันตศานต์นว.
31นนร.สมนึกเปรมปราโมทย์นว.
32นนร.ปกรณ์ปั่นสวัสดิ์กล.
33นนร.ศูนย์ปืนโสมภีร์นว.
34นนร.สังคมรัตนางกูรนว.
35นนร.อาคมแตงอ่อนนย.
36นนร.วีระชาติชั้นประเสริฐนย.
37นนร.ภุชงค์บุณยะวิโรจ(บุญคณาสันต์)นว.
38นนร.วสันต์สุภาสงวนนว.
39นนร.วิรัตน์ถาวรวงษ์กล.
40นนร.ศุภเศรษฐ์ศิริสังข์ไชยนย.
41นนร.วุฒิชัยวรคุปต์กล.
42นนร.พิชิตชัย(ชัย)ซ่อมประดิษฐ์(วสุชีวานนท์)กล.
43นนร.พีระศักดิ์พัวพันธ์พงษ์กล.
44นนร.วีระ(กษิดิศ)อินทรวิรัตน์นว.
45นนร.เกียรติชายนาคสุขไพบูลย์นย.
46นนร.วรานนท์สิทธิพิทักษ์นว.
47นนร.อโณทัยนอบน้อมนว.
48นนร.ช่อฉัตรกระเทศนว.
49นนร.ทินวัฒน์คัมภีระพันธุ์นว.
50นนร.วันชัยจำปาศิรินย.
51นนร.จริญไชยศรีนย.
52นนร.เสรีภาพสุขเจริญนว.
53นนร.ธงชัยภุชงค์ประเวศนว.
54นนร.มนต์ธรรม์วังแก้วนว.
55นนร.อดิเรกพัฒนมงคลนย.
56นนร.อดุลย์สังขทินกล.
57นนร.ชาลีขาวเกตุนว.
58นนร.นาวีฑีร์ฆะยศนว.
59นนร.ปนตสุขนิจรัญพธ.
60นนร.พิชญ์พงศ์หนองบัวนว.
61นนร.เอกสิทธิ์ถมยานาคกล.
62นนร.สมชายปัญญาวัฒชิโลนว.
63นนร.ศราวุธวงศ์เงินยวงกล.
64นนร.ณรงค์วิทย์ชลายนนาวินพธ.
65นนร.จีระเขียนวิจิตรกล.
66นนร.ธัญรัฐเกตุทัตกล.
67นนร.อนุชาติบุญรอดพธ.
68นนร.ชัยพงษ์คงปรีชานว.
69นนร.วุฒิพรรษภูมิสวัสดิ์นว.
70นนร.เกื้อกูลพัวพานิชนว.
71นนร.เสนิชทังสุบุตรนย.
72นนร.กิติพงษ์เรืองเดชกล.
73นนร.ยงยุทธสุวรรณปรีดีนย.
74นนร.นิกิตติ์ฑีร์ฆะยศนว.
75นนร.เกรียงศักดิ์วงษ์สินธุวิเศษนย.
76นนร.เชาวลิตวุฒิวิมลนย.
77นนร.วิพันธุ์ชมะโชติกล.
78นนร.สุธรรมอยู่ดีนย.
79นนร.ธีรวัฒน์ศรีชลาพธ.
80นนร.ประกายพฤกษ์ศรีฟ้านว.
81นนร.ศุภพัฒพงษ์สุนสะธรรมกล.
82นนร.เกษมหวลบุตตากล.
83นนร.ศิวะเหมวิภาตกล.
84นนร.กิตติโศภณโตสมบัตินว.
85นนร.ไชยวัฒน์ม่วงน้อยนย.
86นนร.เชาวลิตจาดฤทธิ์นย.
87นนร.คมน์วชิรกานต์นย.
88นนร.จงกลมีสวัสดิ์นว.
89นนร.บรรจบโพธิ์แดงนว.
90นนร.ต่อศักดิ์วิจิตรโทพธ.
91นนร.พิสิษฐ์บรมสุขนย.
92นนร.นพรัตน์เลิศล้ำนย.
93นนร.ธเนศร์มีบุญลือ
94นนร.อภิชาติสุขเกษมกล.
95นนร.จตุพรศุขเฉลิมกล.
96นนร.เสกสรรผดุงชีวิตกล.
97นนร.กิตติแตงเจริญ
98นนร.พิสุทธิ์ศักดิ์บูรณดิลกกล.
99นนร.วิทวัสสาครสินธุ์นย.
100นนร.ธนพันธุ์นาคเวก
101นนร.กนกกระหม่อมทองนย.
102นนร.มณฑลภาคพูล
103นนร.ไพโรจน์บุญชู
104นนร.วรัญญูหร่ายเจริญ
105นนร.เทวราชมังกรพธ.
106นนร.ธีระฑีร์ฆะยศพธ.
107นนร.นพคลสุทธิเสริม
108นนร.ศักดาพูลสวัสดิ์ตร.
109นนร.ชวลิตอาจอาสา(ชิดชอบ)ตร.
110นนร.ฤกษ์ชายฤกษ์เลิศรบตร.
111นนร.มานะปุยะกุลตร.
112นนร.สุริยาปิ่นประดับตร.
113นนร.อนุชาตทองอาภรณ์ตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th